Yükleniyor
image

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
yunusgokmen[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2069

 • Doktora, (2009), Gazi Üniversitesi, Ekonometri

 • Yüksek Lisans, (1999), Marmara Üniversitesi, Yöneylem Araştırması

 • Lisans, (1996), Kara Harp Okulu Komutanlığı, Endüstri ve Sistem Mühendisliği

 • H-İndeks 4
  • Çok Kıstaslı Karar Verme • İşletme İstatistiği
  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1   SOCIOLOGICAL NEXUS BETWEEN CULTURE AND TERRORISM IN TERMS OF HOFSTEDE~'~S DIMENSIONS, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1), 2024

  Oğuzhan Pehlivan, Prof. Dr. Yunus Gökmen, Prof. Dr. Yavuz Ercil
  2  Evolutionary Development of Born Globals Literature During the Period of 2002?2020, Journal of the Knowledge Economy, 1(1), 2024

  Doç. Dr. Çiğdem Baskıcı, Prof. Dr. Yavuz Ercil, Prof. Dr. Yunus Gökmen
  3  Adapting the socio-cultural adaptation scale (SCAS-R) to Arabic: A study on the Syrian migrants living in Gaziantep province of Türkiye, Ethnicities, 0(1), 2023

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ahmet Keser, Önder Yalçın
  4  The effects of ethnic conflict and foreign fighters on conflict duration: a statistical analysis, INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT, 34(3), 2023

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Oğuzhan Pehlivan
  5  The Effects of the Government Policies on the spread of the COVID-19 Pandemic, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 14(37), 2023

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Prof. Dr. Yavuz Ercil
  6  Nomophobia in today?s overlapping work and family domains: The influences on organizational identification, JOURNAL OF GENERAL MANAGEMENT, 1(1), 2022

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Eser Erdurmazlı, Haluk Erdem, Ufuk Türen, Rukiye Can Yalçın
  7  Protective motivators and precautionary behaviors against COVID-19 in Turkey, HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL, 0(0), 2022

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen, Haluk Erdem, Gökdeniz Kalkın
  8  The Possible Effects of National Culture Dimensions on Sustainable Child Development Index: A Cross-Country Analysis of Countries, CROSS-CULTURAL RESEARCH, 56(0), 2022

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Pınar Fayganoğlu, Rukiye Can Yalçın, Memduh Beğenirbaş, Erol Işıkçı
  9   Workplace Mindfulness and Customer Satisfaction: An Investigation in Hospitality Industry Based on Booking.com Overall Ratings, International Journal of Electronic Marketing and Retailing, 13(3), 2022

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Eser Erdurmazlı, Haluk Erdem, Ufuk Türen, Gökdeniz Kalkın
  10  The Mediating Role of Organizational Cynicism on the Relationship Between Technostress and Job Performance: A Research on Teacher, Sosyoekonomi, 30(54), 2022

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Rukiye Can Yalçın, Ufuk Türen, Haluk Erdem
  11  Atış Performanslarının Ergonomik Test Analizleri ile Tahmini, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 13(3), 2021

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Kemal Gürol Kurtay, Aygün Altuntaş, Hakan Ayhan Dağıstanlı
  12  Askeri Ergonomi Çalışmaları için Literatür Taraması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 13(3), 2021

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Kemal Gürol Kurtay, Hakan Ayhan Dağıstanlı, Recep Semih Topaklı
  13   Mesleki Özdeşleşme ve Psikolojik Sahiplenme Çalışanların İş Biçimlendirmelerine Etki Eder Mi?: Hizmet Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma (Do Occupational Identification and Psychological Ownership Affect The Employees? Job Crafting?: A Research on Service Sector Employees), JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 13(2), 2021

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Memduh Beğenirbaş, Rukiye Can Yalçın
  14   The impact of national culture on the increase of COVID-19: A cross-country analysis of European countries, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS, 81(0), 2021

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Doç. Dr. Çiğdem Baskıcı, Prof. Dr. Yavuz Ercil
  15   Savunma Sanayii Projelerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Önceliklendirilmesi ve Karşılaştırılması: Karma Bir Model Önerisi, SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi, 31(1), 2021

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Kemal Gürol Kurtay, Aygün Altuntaş, Hakan Ayhan Dağıstanlı
  16  Effects of non-pharmaceutical interventions against COVID?19: A cross-country analysis, INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, 36(0), 2021

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Doç. Dr. Çiğdem Baskıcı, Prof. Dr. Yavuz Ercil
  17   National Preferred Interpersonal Distance Curbs the Spread of COVID-19: A Cross-Country Analysis, Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 15(6), 2021

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen, Haluk Erdem
  18   IS THERE ANY RELATIONSHIP BETWEEN MILITARY EXPENDITURE AND ARMS TRANSFER? A RESEARCH FOR THE PERIOD 2000-2019 (Askerî Harcamalar ve Silah İhracatı Arasında İlişki Var mıdır? 2000-2019 Sürecini Kapsayan Bir Araştırma), SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi, 30(2), 2020

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Rukiye Can Yalçın, Memduh Beğenirbaş, Hakan Ömer Tunca
  19   Havacılık Sektöründe Güvenlik İklimi Algısı İle Bilgi Teknolojileri Verimliliği Etkileşimi: Uçak Bakım Teknisyenleri Üzerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3), 2019

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Gökdeniz Kalkın, Ufuk Türen, Haluk Erdem
  20   Governance and Human Development: The Impacts of Governance Indicators on Human Development, Journal of Public Administration and Governance, 8(1), 2018

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ahmet Keser
  21  PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT, STRESS COPING BEHAVIORS AND MEDIATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL: SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION CENTERS, Scientific Annals of Economics and Business, 64(3), 2017

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Haluk Erdem, Ufuk Türen, Oğuz Tuz
  22   Psikolojik Güçlendirme Boyutlarının İş Performansı Üzerine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü: Görgül Bir Araştırma, Doğuş Üniversitesi Dergisİ, 17(2), 2016

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Haluk Erdem, Ufuk Türen
  23   National ICT, Economic Freedom and Human Development: A Cross-Country Dynamic Panel Data Analysis, Researcher World-Journal of Arts, Science and Commerce, 7(2), 2016

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen, Ahmet Keser
  24   The Impacts of National Culture on Fatal Occupational Injuries, Turkish Studies, 10(6), 2015

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ahmet Keser, Ufuk Türen
  25   Etik Sorun Ölçeği Geliştirme Çalışması: Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, Nobel Medicus, 11(1), 2015

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ahmet Keser, Engin Kurt
  26   Psikolojik Sermayenin Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(7), 2015

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Haluk Erdem, Ufuk Türen
  27   Türkiye de Meydana Gelen İş Kazaları Sonucu Ölümler ile Çalışanların Yaş Faktörü Arasındaki İlişki, Sosyal Güvenlik Dergisi, 4(1), 2014

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen
  28   İşletmelerde Kaynak Temelli Bilgi Teknolojileri Yeteneği Bir Ölçek Uyarlama Çalışması, Ege Akademik Bakış Dergisi, 14(3), 2014

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen
  29   Türkiye de İllerin Sürdürülebilirlik Boyutları Açısından Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 69(3), 2014

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Yavuz Gazibey, Ahmet Keser
  30   Güvenlik İklimi Ölçeği nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 19(4), 2014

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen, Mustafa Bekmezci
  31   İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi İşletmelerin Sahip Oldukları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabiliyetlerinin Aracılık Rolü, Business and Economics Research Journal, 4(4), 2013

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen
  32   The Determinants of High Technology Exports Volume A Panel Data Analysis of EU 15 Countries, International Journal of Management, Economics and Social Sciences, 2(3), 2013

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen
  33   Exploring the Impact of Foreign Direct Investment Accumulation on National Innovation Capability and the Mediating Role of Human Development Level, International Journal of Social Inquiry, 6(1), 2013

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen
  34   Büyükşehir Belediyeleri Kuruluş Sürecinin Analizi, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 21(1), 2012

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ahmet Keser
  35   Yerel Enerji Fiyatlarının Ülkelerin Doğrudan Yabancı Yatırım Çekebilme Gücü Üzerindeki Etkisi, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 2012

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Yavuz Gazibey, Ufuk Türen
  36   Dünyadaki Doğrudan Yabancı Yatırımların Ülke Seçimi Kararı ile Ekonomik Özgürlük Endeksi Arasındaki İlişki, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 49(568), 2012

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen
  37   Exploring the Effect of Human Resource Management Practices on Organizational Performance and the Mediating Role of Perceived Organization Support An Empirical Research on Turkish SMEs, European Journal of Business and Social Sciences, 36(2), 2012

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen
  38   Ekonomik Özgürlük Endeksinin Yurt Dışına Doğrudan Yabancı Yatırım Yapan Türk Sermayesinin Ülke Seçim Kararına Etkisi Var mıdır?, Maliye Dergisi, 0(161), 2011

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen
  39   Türkiye de E ticaret İşlem Hacmini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Bir Model Önerisi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 10(1), 2011

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen
  40   Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Özgürlük Üzerine Etkileri Ülkeler Bağlamında Küresel Bir Analiz, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 6(2), 2011

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen
  1  Semantic relationship between keywords: Appliying DPRel, HeteSim, and PathSim algorithms on 'network analysis and big data' literature, 7th European Conference on Social Networks (EUSN 2023), 04.09.2023

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Doç. Dr. Çiğdem Baskıcı
  2  Nomophobia As a Psychological Disorder Of The Modern Age: Effects on Organizational Commitment, The IIER International Conference, 13.12.2019

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Eser Erdurmazlı, Ufuk Türen, Haluk Erdem, Rukiye Can Yalçın
  3  Do National Human Development Levels and ICT Diffusion, Curtail Fatal Occupational Injuries? Panel Data of OECD, Phuket International Conference by SCIE, 07.12.2014

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen, Nurhan Bayram
  4  Türkiye?de Meydana Gelen Ölümlü İş Kazaları ile Çalışanların Yaş Faktörü Arasındaki İlişki, 18. Ulusal Ergonomi Kongresi, 16.11.2012

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen
  5  Is Ability of Solving Complex Stock-Flow Problems Associated with Ability of Solving Simpler Ones? An Experiment in Turkey, 30th International Conference of the System Dynamics Society, 22.07.2012

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen, Prof. Dr. Yavuz Ercil
  6  Does Foreign Direct Investment Really Back up National Innovation Capability? A Cross-national Analysis, 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, 17.06.2012

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ufuk Türen
  7  Exploring the Effect of Human Resource Management Practices on Organizational Performance and the Mediating Role of Perceived Organization Support: An Empirical Research on Turkish SMEs, 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, 17.06.2012

  Ufuk Türen, Prof. Dr. Yunus Gökmen, Mustafa Polat
  8  İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi İşletmelerin Sahip Oldukları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabiliyetlerinin Aracılık Rolü, 1. Ulusal Ünye İ.İ.B.F. İşletmecilik Sempozyumu, 24.05.2012

  Prof. Dr. İsmail Tokmak, Prof. Dr. Ufuk Türen, Prof. Dr. Yunus Gökmen

  Yazarlık Bilgileri

  1  Finansal Yönetim, İlk Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2017

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ramazan Aktaş, M.Mete Doğanay, Kartal Somuncu
  2  Sayısal Karar Verme Yöntemleri, İlk Baskı, Beta Yayınevi, 2015

  Prof. Dr. Yunus Gökmen, Ramazan Aktaş, M.Mete Doğanay, Ufuk Türen, Yavuz Gazibey

  Kitap Bölümü Bilgileri

  3  Ağ Analizinin Matematiksel Temelleri, In:Ağ Analizi Teori ve Uygulamalar, 53-122, 2020

  Prof. Dr. Yunus Gökmen
  4  Bir Virüsün Öğrettikleri, COVİD-19 Sonrası Yönetim, Ekonomi ve Toplumun Analizi, In:COVID-19 Salgınının Yayılmasına Genel Bir Bakış, 15-51, 2020

  Prof. Dr. Yunus Gökmen
  aaa
  1 Strategic Level Terrorism Exercise Scenario Development Project , Ar-Ge, Yürütücü, 01.01.2023

  Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Yavuz Ercil, Doç. Dr. Zuhal Yeniçeri Kökdemir, Öğr.Gör. Elif Öykü Başerdem, Prof. Dr. Yunus Gökmen
  1 En iyi Bildiri, 07.12.2014
  Phuket International Conference by SCIE
  1 Istanbul Business Research, Hakem, 2023
  2 Scientific Reports, Hakem, 2023
  3 SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi, Hakem, 2023
  4 PSYCHOLOGICAL REPORTS, Hakem, 2023
  5 BMC HEALTH SERVICES RESEARCH, Hakem, 2023
  6 Savunma Bilimleri Dergisi, Hakem, 2022
  7 Scientific Reports, Hakem, 2022
  8 SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ, Yayın Kurulu Üyeliği, 2022
  9 CROSS-CULTURAL RESEARCH, Hakem, 2022
  10 CROSS-CULTURAL RESEARCH, Hakem, 2022
  11 EJOSTIMTECH International Electronic Journal of OSTIMTECH, Yayın Kurulu Üyeliği, 2022
  12 JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY, Hakem, 2022
  13 JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY, Hakem, 2021
  14 Ege Akademik Bakış, Hakem, 2021
  15 Science and Public Policy, Hakem, 2021
  16 Disaster Medicine and Public Health Preparedness, Hakem, 2020
  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ
  GİRİŞİMCİLİK
  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İLETİŞİM I
  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İLETİŞİM II
  PROJE UYGULAMALARI
  STRATEJİK İLETİŞİM