Yükleniyor
image

İngilizce İşletme Programı
fcetin[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 1668

 • Doktora, (2011), Ankara Üniversitesi, İşletme

 • Yüksek Lisans, (2008), Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Yönetimi

 • Lisans, (1998), Kara Harp Okulu Komutanlığı, Sistem Mühendisliği

 • H-İndeks 11
  • Örgütsel Davranış
  1   Women on Board and firm performance in Turkey: Istanbul Stock Exchange Case - International Journal of Innovation and Learning, International Journal of Innovation and Learning, 34(1), 2023

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Özlem Atay, Elif Savaşkan
  2  Proactive personality and job performance during cross-cultural service encounters: a moderated mediation model, Baltic Journal of Management, 18(2), 2023

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Murat Güler, Onur Köksal, Faruk Şahin
  3  Exploring Relational Needs on Using Social Network Sites, JOURNAL OF COMPUTER INFORMATION SYSTEMS, 62(4), 2022

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Joanna Paliszkiewicz, Murat Güler, Ma?Gorzata Cieciora, Onur Köksal
  4  Cyber Security Awareness, Knowledge and Behavior: A Comparative Study, JOURNAL OF COMPUTER INFORMATION SYSTEMS, 62(1), 2022

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Moti Zwilling, Galit Klien, Du?An Lesjak, ?Ukasz Wiechetek, Prof. Dr. Fatih Çetin
  5  Cohesion and performance in global virtual teams: the moderating role of technical skills, European Journal of International Management, 0(0), 2022

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Ernesto Tavoletti, Liviu Florea, Vasyl Taras, Faruk Sahin, Duysal Askun
  6  Understanding possible personal correlates of organizational citizenship behavior: Mindfulness and oneness behaviors, JOURNAL OF GENERAL MANAGEMENT, 1(13), 2022

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Duysal Aşkun
  7   Öz-Yeterlilik İş Performansı İlişkisinde İş Akış Deneyimi Boyutlarının Gelişimsel Süreci, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 16(1), 2022

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Murat Güler, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  8  İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜKENMİŞLİĞİN ARACILIK VE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN DÜZENLEYİCİLİK ROLÜ, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 52(0), 2022

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Sıdıka Ece Yılmaz
  9  Digital trust in the workplace: Testing a new instrument on a multicultural sample, Forum Scientiae Oeconomia, 10(1), 2022

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Markus Launer, Joanna Paliszkiewicz
  10  Measurement invariance of the Cultural Intelligence Scale across three countries, International Journal of Intercultural Relations, 86(0), 2022

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Laura Brancu, Faruk Şahin, Svala Gu?Mundsdóttir
  11  ICTs, Empowerment, and Success: Women Perceptions across Eight Countries, JOURNAL OF COMPUTER INFORMATION SYSTEMS, 61(1), 2021

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Tara Urich, Joanna Paliszkiewicz, Jeretta Horn Nord, Magdalena M?Dra-Sawicka
  12  İçsel ve Dışsal Güdülenme Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Journal of Human and Work, 8(2), 2021

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Muhammet Ali Çelebi
  13  Örgütsel kimlik-rol içi ve rol dişi performans ilişkisinde içsel Güdülenmenin aracılık rolü, Dumlupinar University Journal of Social Science, 0(69), 2021

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Çelebi M.A.
  14  Çok Boyutlu Örgütsel Kimlik Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(1), 2021

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Çelebi M.A.
  15  İş Biçimlendirme (Job Crafting) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Journal of Human and Work, 8(2), 2021

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Gamze Güner Kibaroğlu
  16  The effects of paternalistic leadership on task performance: Testing a moderated mediation model in Turkish organizations, Journal of East European Management Studies, 26(3), 2021

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Meral Elçi, İrge Şener, Melisa Karabay
  17   Tutum, Norm ve Niyetlerin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımına Etkisi, Journal of Organizational Behavior Review, 2(1), 2020

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Onur Köksal, Murat Güler, Fatih Çetin
  18  Ototelik kişilik, öz-yeterliliğin bireysel performans üzerindeki etkisinde fark yaratır mı?, İzmir İktisat Dergisi, 35(2), 2020

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Murat Güler, Onur Köksal
  19  The effect of psychological needs on task performance with the mediating role of work engagement: A sample from a public organization in Kosovo, Journal of Human and Work, 7(1), 2020

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Sejdi Hoxha
  20  Factor Structure and Measurement Invariance of the Oneness Behaviors Scale across India and Turkey, The Journal of General Psychology, 147(3), 2020

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Duysal Aşkun, Radha R. Sharma
  21  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARINDA MADDEPARSELLEME: YÖNTEM VE UYGULAMA, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1), 2020

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Murat Güler
  22  İşe Tutulma Ölçeği Çok Kısa Versiyonu (UWES-3) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Alternatif Bir Versiyon (UWES-6) Önerisi, İş ve İnsan, 6(2), 2019

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Murat Güler
  23  The relationship between personal resources and well-being: The role of resource-threatening and resource-consuming factors, Management Research Review, 42(2), 2019

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Murat Güler
  24  ÖZ-YETERLİLİK ALGISI, YAŞAM DOYUMU VE BİR ROLE TUTULMA ETKİLEŞİMİ: SOSYAL BİLİŞSEL BİR YAKLAŞIM, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0(54), 2019

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Murat Güler, Köksal O.
  25  Bireysel Performansta Sosyal Kimlik Bileşenleri ve Davranışsal Niyetin Rolü: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(2), 2019

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Muhammet Ali Çelebi
  26  The effect of occupational self-efficacy on work performance through intrinsic work motivation, Management Research Review, 41(2), 2018

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Aşkun D.
  27  Improving job performance through identification and psychological capital, International Journal of Productivity and Performance Management, 67(1), 2018

  Prof. Dr. Fatih Çetin, İpek Kalemci Tüzün
  28  Improving job performance through identification and psychological capital, Journal of Productivity and Performance Management, 67(1), 2018

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün, Prof. Dr. Fatih Çetin
  29  Turkish Version of the Self-Reflection and Insight Scale: A Preliminary Validity and Reliability Study of the Constructs, Psychological Studies, 61(1), 2017

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Aşkun D.
  30  The mediating role of general self-efficacy in the relationship between the big five personality traits and perceived stress: A weekly assessment study, Psychological Studies, 62(1), 2017

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Faruk Şahin
  31  Benmerkezcillik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 18(5), 2017

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Duysal Aşkun
  32  How do we demonstrate Oneness as a Behavior? Operationalizing Oneness through Scale Measurement, Journal of Spirituality in Mental Health, 19(1), 2017

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Duysal Askun Celik
  33  Deviant employee behavior in the eyes of colleagues: the role of organizational support and self-efficacy, Eurasian Business Review, 7(3), 2017

  Prof. Dr. Fatih Çetin
  34  The role of mindfulness in conflict communication styles according to individual locus of control orientations, Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, 20(0), 2016

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Duysal Askun Celik
  35  Psikolojik sermayenin farklılas?an haftalık ı?c?sel motivasyona etkileri ve ı?s? performansına ı?lis?kin sonuc?lar: boylamsal bir analiz, Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, 2(0), 2016

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Duysal Askun Celik
  36  Examining the Impact of Social Technologies on Empowerment and Economic Development, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT, 36(6), 2016

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Jeretta Horn Nord, Tzong-Ru (Jiun-Shen) Lee, Özlem Atay, Joanna Paliszkiewicz
  37  Psikolojik Sermaye Performans Ayrılma Niyeti ve İş Tatmini Etkileşimi Cinsiyetin Düzenleyici Rolü, İş ve İnsan, 2(2), 2015

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  38   Psikolojik Dayanıklılığın Açıklanmasında Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü Bir Kanonik İlişki Analizi, Türk Psikoloji Dergisi, 30(75), 2015

  Prof. Dr. Fatih Çetin
  39  The Role of Proximal and Distal Resilience Factors and Locus of Control in Understanding Hope Self Esteem and Academic Achievement among Turkish Pre Adolescents, CURRENT PSYCHOLOGY, 34(2), 2015

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Duysal Aşkun Çelik, Erkut Tutkun
  40   Öznel İyi Oluşun Yordanmasında Sabit Kişilik Örüntüsü Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü, Türk Psikoloji Dergisi, 30(76), 2015

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. Hakan Turgut, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
  41   The role of mindfulness and self-consciousness on interpersonal conflict resolution approaches, Research Journal of Business and Management, 1(1), 2014

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Duysal Askun Celik
  42   Exploring the Effects of EFQM Excellence Model on the Process of Intrapreneurship A Research from Turkey, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Science, 2(4), 2014

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Harun Şeşen
  43   The Role of Psychological Capital and Supportive Organizational Practices in the Turnover Process, METU Studies in Development, 41(2), 2014

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün
  44  Destekleyici Örgüt Kültürü ile Örgütsel Psikolojik Sermaye Etkileşimi Kontrol Odağının Aracılık Rolü, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 2013

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Köksal Hazır
  45  Örgütsel psikolojik sermayenin tükenmişlik sürecine etkileri kamuda sektöründe bir araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3), 2013

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Doç. Dr. Harun Şeşen
  46   Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması, Amme Idaresi Dergisi, 45(1), 2012

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Fatih Çetin
  47   Örgüt Kültürünün Rol Ötesi Olumlu Davranışlara Olan Etkisi Örgütsel Bağlılığın Aracı Değişken Rolü, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 2012

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Harun Şeşen
  48   Örgüt İçi Girişimcilikte Öz Yeterlilik Algısı ve Kontrol Odağının Rolü, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2(3), 2011

  Prof. Dr. Fatih Çetin
  49   Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik İle İlişkisi Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 25(0), 2011

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Oğuz Aydoğan
  50   Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi Kamuda Bir Araştırma, Bilig, 0(57), 2011

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Cem Harun Meydan
  51   Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği nin Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi, 22(2), 2011

  Prof. Dr. Fatih Çetin
  52   The Effect of Burnout on Organizational Citizenship Behavior The Mediating Role of Job Satisfaction, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 1(1), 2011

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Sesen Harun
  53   Çalışanların Problem Çözme Becerilerinde Örgütsel Adalet Algısı ve İş Tatmininin Rolü, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1), 2011

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Murat Karataş
  54  Psikolojik Dayanıklılığın İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarındaki Rolü, İş Güç Dergisi, 13(3), 2011

  Prof. Dr. Fatih Çetin
  55  The Effects of the Organizational Psychological Capital on the Attitudes of Commitment and Satisfaction A Public Sample in Turkey, European Journal of Social Science, 21(3), 2011

  Prof. Dr. Fatih Çetin
  56  İzlenim Yönetimi Taktiklerinde Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü Savunma Sanayiinde Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış Dergisi, 10(2), 2010

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Yrd. Doç Dr. Akif Tabak, İlker Tatar
  57   İzlenim Yönetimi Taktiklerinde Öz Yeterlilik Algısının Rolü, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(0), 2010

  Prof. Dr. Fatih Çetin
  58  Rol Ötesi Olumlu Davranışlar Kişisel ve Tutumsal Faktörlerle Öngörülebilir mi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 65(4), 2010

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Fıkırkoca Ali
  59   Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarıyla İlişkisi, Türk Psikoloji Dergisi, 24(63), 2009

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Akif Tabak
  60   Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kendilik Algısı ve Kontrol Odağı, Türk Psikiyatri Dergisi, 20(2), 2009

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Dr. Nesrin Hisli Şahin
  61   Özellikler Bağlamında Girişimcinin Beş Faktör Kişilik Örüntüsü, KHO Savunma Bilimleri Dergisi, 8(2), 2009

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  62   Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kontrol Odağının Rolü, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0(21), 2009

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Cem Harun Meydan
  1  Roles of intuitive decision-making styles on job performance in the complex work environment, MakeLearn & TIIM International Scientific Conference, 20.05.2023

  Prof. Joanna Paliszkiewicz, Prof. Dr. Fatih Çetin
  2  Women on Board amp;amp; Firm Performance in Turkey: Istanbul Stock Exchange Case, International Association for Computer Information Systems, 23.06.2022

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Atay Ö., Savaşkan E.
  3  Stress induced innovation ? A study of overload and norm deviation for their effects on innovation, International Association for Computer Information Systems, 23.06.2022

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Chen K., Şener İ.
  4  Cross-cultural comparison of intuition and deliberation in decision-making, International Association for Computer Information Systems, 23.06.2022

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Svenson F., Launer M., Ermasova N.
  5  Good Thinking or Gut Feeling? Deliberation and Intuition in Traders, Bankers, Farmers and Agricultural Managers, International Association for Computer Information Systems, 23.06.2022

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Svenson F., Launer M.
  6  Testing different sources of intuition: A primary scale development study, International Association for Computer Information Systems ? Europe, 23.06.2022

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Launer M.
  7  Trust Formation in the Digital Workplace, 5th International Service Management Congress, 25.11.2021

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Chen K., Şener İ., Launer M.A.
  8  Psikolojik dayaniklilik ile performans ilişkisinde işe yönelik çabanin aracilik ve sektörün düzenleyicilik rolleri: pandemi sürecinde hemşireler üzerine bir araştirma, 8?nci Örgütsel Davranış Kongresi, 05.11.2021

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Kibaroğlu G.G.
  9  Öz-yeterlı?lı?k ı?s? performansı ı?lı?s?kı?sı?nde ı?s? akıs? deneyı?mı? boyutlarının gelı?s?ı?msel su?recı?, 8?nci Örgütsel Davranış Kongresi, 05.11.2021

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Güler M.
  10  Comparing intuitive thinking styles in ıt and energy industries, International Association for Computer Information Systems, 25.06.2021

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Jasiulewicz A.
  11  The Basic amp;amp; Extended constructs of digital trust model in the workplace, International Association for Computer Information Systems, 25.06.2021

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Lauren M.A., Fatih Çetin
  12  Exploring intuitive decision-making differences in varying industries from a worldwide sample, International Association for Computer Information Systems, 25.06.2021

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Lauren M.A., Svenson F., Ohler D.
  13  A new intuition model in the workplace: Testing psychometrics of an instrument on a multicultural sample, International Association for Computer Information Systems, 25.06.2021

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Lauren M.A.
  14  Intuitive decision-making styles of different levels of management positions in a diversified sample, International Association for Computer Information Systems, 25.06.2021

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Joanna Paliszkiewicz, Lauren M.A.
  15  Exploring digital trust in hotel supply chain: A primary research from the hotel, restaurant amp;amp; tourism industry, GLOSERV 2021 (Global Conference on Services and Retail Management), 10.05.2021

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Launer M.
  16  Intuition at the workplace in the hotel industry - an empirical analysis of rational and five different intuition decision-making types, GLOSERV 2021 (Global Conference on Services and Retail Management), 10.05.2021

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Svenson F., Balasubramanian K., Konor R., Launer M., Fatih Çet
  17  Stress and coping in the relationship between organizational support and in-role performance: The moderating role of work overtime, International Association for Computer Information Systems ? Europe, 27.05.2020

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Plakolli A.
  18  AKIŞI DENEYİMİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE ALGILANAN STRES VE TÜKENMİŞLİK, 7. Örgütsel Davranış Kongresi, 01.11.2019

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Aydın E., Dr. Öğr. Üyesi Aybüke Basım
  19  Tutum, norm ve niyetlerin sosyal ağ siteleri kullanımına etkisi, 7. Örgütsel Davranış Kongresi, 01.11.2019

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Güler M., Köksal O.
  20  Shedding some Light on the Blind Spots concerning Organizational Citizenship Behavior, Academy of Management, 09.08.2019

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Aşkın D.
  21  Individual antecedents of cybersecurity behaviors: An academic sample from Turkey, Knowledge Management Conference 2019, 26.06.2019

  Prof. Dr. Fatih Çetin
  22  Using social network sites: Exploring relationship needs in Turkey and Poland samples, Knowledge Management Conference 2019, 26.06.2019

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Paliszkiewicz J., Malgorzata C., Güler M., Köksal O.
  23  Öz-yeterlilik algısının yaşam doyumuna etkisi: Bir role tutulmanın aracılık rolü, 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 02.05.2019

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Köksal O., Güler M.
  24  Örgütsel Kimliğin Rol Performansına Etkisinde İçsel Güdülenmenin Aracılık Rolü: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma, 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 18.04.2019

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Çelebi M.A.
  25  Bireysel Performansta Bilişsel Ve Duygusal Süreçler: Akış Deneyimi ve İş Tatmini, 6. Örgütsel Davranış Kongresi, 02.11.2018

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Güler M.
  26  Women's perceptions of ICTs, empowerment and success: a qualitative analysis of seven countries, Knowledge Management: Research, Organization, and Applied Innovation Congress, 20.06.2018

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Nord J.H., Paliszkiewicz J., Sawicka M. M.
  27  Bireysel performansta öz-yeterlilik ve ototelik kişilik etkileşimi, 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 10.05.2018

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Köksal O., Güler M.
  28  İŞE TUTULMA ÖLÇEĞİ ÇOK KISA FORMU (UWES-3) GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI VE ALTERNATİF BİR VERSİYON ÖNERİSİ, 17. ULUSLARARASI KATILIMLI ISLETMECILIK KONGRESI, 26.04.2018

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Güler M.
  29  Girişimci Kadınların Girişim Deneyimleri ve Sonuçları: Nitel Bir Araştırma., 7. International Congress on Current Debates in Social Science,, 19.04.2018

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Yılmaz S.E., Karaçelebi F.G.
  30  Yapısal eşitlik modellerinde parsel ne zaman ve nasıl kullanılmalı?, 5?inci Örgütsel Davranış Kongresi, 04.11.2017

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Güler M.
  31  Duygusal emek- performans ilişkisinde işe tutulmanın aracılık rolü, 5?inci Örgütsel Davranış Kongresi, 03.11.2017

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Güler M.
  32  Testing E-Commerce Systems Success Model In A Poland Sample., Global Economy and Governance - Challenges in a Turbulent Era, 23.10.2017

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Paliszkiewicz J., Sawicka M.M.
  33  Bireysel performansta psikolojik sermaye, örgüte bağlılık ve iç girişimcilik davranışları: cinsiyet ayrımcılığında meritokrasi mi? tokenizm mi?, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 26.05.2017

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Güler M.
  34  A Comparison of the Impact of Social Technologies on Empowerment: Poland and Turkey, Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) Technology, Innovation and Industrial Management (TIIM) International Scientific Conference, 17.05.2017

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Paliszkiewicz J., Nord J.H., Atay Ö.
  35  Öznel İyi Oluşta Öz Kendilik Değerlendirmeleri, Duygusal Emek, Algılanan Stres ve İş Tatmininin Göreceli Etkileri: Avukatlar Üzerine Bir Araştırma, 16. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 04.05.2017

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Güler M.
  36  Perceptions of Turkish Working Women on Success, Empowerment and Information Technologies, International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, 09.04.2017

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Atay Ö.
  37  Örgütsel Destek Kaynakları ve Algılanan İş Stresi İlişkisinde Psikolojik Sermayenin Rolü Üzerine Boylamsal bir Araştırma, 4?üncü Örgütsel Davranış Kongresi, 04.11.2016

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün
  38  Çalışan Motivasyonunda Kültürel bir Farklılık Arayışı Bireysel Performansta Temel Psikolojik İhtiyaçlar ile Akış, 4?üncü Örgütsel Davranış Kongresi, 04.11.2016

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Aşkun D.
  39  The Role of Mindfulness and Locus of Control in Conflict Communication Styles, The 76th Annual Meeting of the Academy of Management, 05.08.2016

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Aşkun D.
  40  Mesleki öz-yeterliliğin iş performansına etkisinde içsel motivasyonun aracılık rolü: boylamsal bir araştırma, 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 30.05.2016

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Aşkun D.
  41  Örgütsel Destek Kaynaklarının Çalışan İş Stresi Üzerindeki Etkisine Örtük Gelişim Modeli ile Bakış, 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 29.05.2016

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün
  42  Bireysel performansta algılanan sosyal destek, psikolojik ihtiyaçlar ve akış: öz kararlılık teorisi ve yapısal bir model testi, 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 27.05.2016

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Aşkun D.
  43  Psikolojik Sermayenin Farklılaşan Haftalık İçsel Motivasyona Etkileri ve İş Performansına İlişkin Sonuçlar: Boylamsal bir Analiz,, 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26.05.2016

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Aşkun D.
  44  Empowering working women with information and communication technologies in Turkey, International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, 16.11.2015

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Atay Ö.
  45  Bireysel iş performansına yönelik çabada hangi psikolojik motivasyon faktörleri etkilidir Örtük gelişim model analizi, 3?ncü Örgütsel Davranış Kongresi, 05.11.2015

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Aşkun Çelik, Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün
  46  Türkiye?deki Beş Faktör Kişilik Özellikleri Araştırmalarının Meta Analizi,, 3?ncü Örgütsel Davranış Kongresi, 05.11.2015

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün
  47  The Role of Big Five Personality on weekly Appraisals of Perceived Stress, 14th European Congress of Psychology, 07.07.2015

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Faruk Şahin
  48  Exploring Predictors of Happiness in Turkey, 14th European Congress of Psychology, 07.07.2015

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Duysal Askun Celik, Onur Köksal, Faruk Şahin
  49  İş Arkadaşları Mutluluk Getirir mi İşten Memnuniyetin ve Cinsiyetin Durumsal Aracılık Moderated Mediation Rolü, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14.05.2015

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Köksal O, Şahin F.
  50  Ulusal İşletmecilik Kongresinde Yönetim ve Organizasyon Alanındaki Araştırmalarda 2010-2014 Yılları Arasında Odaklanılan Konular ve Kullanılan Yöntemler?,, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi,, 07.05.2015

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Koyuncu S.C., Şahin F.
  51  Çatışma Çözme Süreçlerinin Kontrol Odağı İnanışları Açısından Farklılaşması Yapısal Eşitlik Modellerinde YEM Ölçme Eşdeğerliliği Testi, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 07.05.2015

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Çelik D. A.
  52  Çalışanların Özdeşleşme Kaynaklarının Psikolojik Dayanıklılık ve İş Performansıyla Etkileşimleri, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, 07.11.2014

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün
  53  Kontrol Odağı ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Özel Özbilinç Süreçlerinin Rolü, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, 07.11.2014

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Çelik D.A., Çelik D.A.
  54  Kişilerarası çatışma çözümünde bilinçli farkındalık ve özbilinç'in rolü, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 10.05.2014

  Prof. Dr. Fatih Çetin, C.H.Meydan
  55  Örgütsel Destek ile Normlardan Sapma Davranışları İlişkisinde Özyeterliliğin Biçimlendirici Rolü, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 30.05.2013

  Prof. Dr. Fatih Çetin
  56  Psikolojik Sermayenin Algılanan Performansa ve işten Ayrılma Niyetine Etkilerinde İş Tatmini ve Cinsiyetin Rolü, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 30.05.2013

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  57  Örgütsel Psikolojik Sermayenin Çalışan Tükenmişliğine Etkisi: Kamuda Bir Araştırma, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24.05.2012

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, Prof. Dr. Fatih Çetin
  58  Algılanan Örgütsel Destek ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Örgütsel Psikolojik Sermayenin Rolü, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24.05.2012

  Prof. Dr. Fatih Çetin
  59  Destekleyici Örgüt Kültürü ile Örgütsel Psikolojik Sermaye Etkileşimi: Kontrol Odağının Aracılık Rolü, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 10.05.2012

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Hazır K.
  60  Örgüt Kültürünün Rol Ötesi Olumlu Davranışlara Olan Etkileri ve Bu Süreçte Örgütsel Bağlılığın Rolü, 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 05.05.2011

  Prof. Dr. Fatih Çetin, H. Şeşen
  61  Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kontrol Odağının Rolü, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21.05.2009

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Meydan C.H.

  Kitap Bölümü Bilgileri

  1  Genel Sistem Kuramı ve Örgüt Araştırmaları, In:Örgüt Kuramları, 55-89,

  Prof. Dr. Fatih Çetin, H. Şeşen
  2  The role of social technologies in women?s empowerment perception: An international comparison, In:Technology and Women's Empowerment, 63-84,

  Prof. Dr. Fatih Çetin, J. H. Nord, Joanna P., Madra Sawicka
  3  Kariyer Yönetiminde İş Aile İlişkisi, In:Tüm Yönleriyle Kariyer Yönetimi, 213-236,

  Prof. Dr. Fatih Çetin
  4  Managing Public Trust in Turkey, In:Managing Public Trust, 225-237,

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Özge Demiral
  5  The Role of Social Media in Women?xxs Empowerment: Comparison of Turkey and Poland, In:Contemporary Economics for Sustainable Development and Prosperity, 83-99,

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Madra-Sawicka, Atay Ö., Paliszkiewicz, Nord
  6  Kaynak Esaslı Davranış Kuramları, In:Örgütsel Davranış Kuramları, 109-130,

  Prof. Dr. Fatih Çetin
  7  İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri, In:Yönetim Bilişim Sistemleri, 181-198,

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Aydoğan E.
  8  Vekâlet kuramı, In:Örgüt Kuramları, 55-89,

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Meydan C. H.
  9  Dark side of organizational citizenship behaviors , In:The Dark Side of Organizational Behavior Examining Undesirable Aspects of Organizational Life, 126-148, 2023

  Prof. Dr. Fatih Çetin
  10  Intuition and Digital Trust in the Workplace: Exploring Decision-Making Styles, In:Digital Transformation for the University of the Future, 183-196, 2023

  Joanna Paliszkiewicz, Prof. Dr. Fatih Çetin
  11  Digital Trust in the Workplace: Testing on the Chinese, German, United States samples, In:Trust and Digital Business Theory and Practice, 229-244, 2022

  Joanna Paliszkiewicz, Prof. Dr. Fatih Çetin
  12  Exploring Digital Trust in the Food Supply Chain in a Worldwide Sample, In:Trust and Digital Business Theory and Practice, 256-265, 2022

  Markus Launer, Prof. Dr. Fatih Çetin
  13  Intuition in digital trust in virtual organizations: towards a digital intuition, In:Trust and Digital Business: Theory and Practice, 10-23, 2022

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Markus Launer, Frithiof Svenson, Piotr Pietrzak
  14  Olumlu Çalışan İlişkileri Oluşturulması, In:İnsan Kaynakları Yönetimi, 257-271, 2020

  Prof. Dr. Fatih Çetin
  15  Değişim ve Örgütler, In:Örgütlerde Değişim ve Öğrenme, 13-43, 2009

  Prof. Dr. Fatih Çetin, H. Şeşen, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  1 En iyi Bildiri Ödülü, 23.06.2022
  International Association for Computer Information Systems
  AKADEMİK ARAŞTIRMA VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ
  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ
  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  İŞLETMEYE GİRİŞ
  MİKRO ÖRGÜT KURAMI TARTIŞMA ALANLARI II
  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
  SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ