Yükleniyor
image

İşletme Programı
nbasim[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2109

 • Doktora, (1998), Gazi Üniversitesi, İşletme

 • Yüksek Lisans, (1991), İnönü Üniversitesi, İşletme

 • Lisans, (1982), Kara Harp Okulu, İşletme

 • • İnsan Kaynakları Yönetimi • Örgütsel Davranış
  Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1  The Role of Job Crafting and Job Engagement in The Effect of Organizational Commitment on Job Performance, EGE ACADEMIC REVIEW, 23(3), 2023

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Bircan Güner, Gamze Güner Kibaroğlu
  2  Sosyal Zekânın Karar Verme Stiline Olan Etkisinde Bilişsel Esnekliğin Düzenleyici Rolü, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 13(0), 2023

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Almula Umay Karamanlıoğlu
  3  İş Biçimlendirmenin Görev Performansına Etkisinde İşe Tutulma ve Psikolojik Sermayenin Rolü, Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, 10(1), 2023

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Bircan Güner
  4   The effects of organization based self-esteem and proactive personality on relationship between tight and loose organizational cultures and job crafting, Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 21(1), 2023

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Gamze Güner Kibaroğlu
  5  Can job crafting be a remedy for struggling with work alienation? The moderator effect of perceived supervisor support, Journal of East European Management Studies, 27(1), 2022

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Esra Aydın, Esra Çınar
  6  Cyber Security Awareness, Knowledge and Behavior: A Comparative Study, JOURNAL OF COMPUTER INFORMATION SYSTEMS, 62(1), 2022

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Moti Zwilling, Galit Klien, Du?An Lesjak, ?Ukasz Wiechetek, Prof. Dr. Fatih Çetin
  7   The role of job engagement and organizational-based self esteem in the effect of organizational commitment on job satisfaction: A study on industrial enterprises, European Journal of Managerial Research, 6(10), 2022

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Gamze Güner Kibaroğlu, Bircan Güner
  8  Who desires to stay? The role of relational job crafting on the intention to stay with the mediating role of workplace friendship, Journal of East European Management Studies, 27(4), 2022

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Esra Çınar
  9   Bilinçli Farkındalığın Yapısal İş Kaynaklarını Artırmaya Etkisinde İş Tatmininin Rolü, Business and Management Studies: An International Journal, 10(3), 2022

  Gamze Güner Kibaroğlu, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
  10  The role of job satisfaction in the effect of mindfulness on increasing structural job resources, Business and Management Studies: An International Journal, 10(3), 2022

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Gamze Güner Kibaroğlu
  11   Öz-Yeterlilik İş Performansı İlişkisinde İş Akış Deneyimi Boyutlarının Gelişimsel Süreci, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 16(1), 2022

  Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Murat Güler, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  12   Mesleki Özdeşleşmenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: İş Yükü Algısı ve Psikolojik Dayanıklılığın Aracılık Rolü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 2021

  Dr. Öğr. Üyesi Aysun Doğan, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  13  Multilevel Identification Sources as Predictors of Deviant Workplace Behaviors, İş ve İnsan, 8(2), 2021

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Esra Aydın
  14  Bireysel Kaynaklar, İşi Biçimlendirme ve İşe Tutulma İlişkisinde Başa Çıkmanın Aracılık Rolü, Erciyes Akademi, 35(4), 2021

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Metin Ocak, Murat Güler
  15  İş Biçimlendirme (Job Crafting) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, İş ve İnsan, 8(2), 2021

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Gamze Güner Kibaroğlu, Prof. Dr. Fatih Çetin
  16  The impacts of friendship, advice and negative ties on intention to leave: The case of nurses in a special branch hospital, Asia Pacific Journal of Health Management, 16(4), 2021

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Simge Samancı
  17  Örgütsel İtibarın Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde Benlik Saygısı ve Sosyal Rol Kimliğinin Düzenleyici Rolü, Business and Economics Research Journal, 10(1), 2019

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Esra Aydın
  18  İşe Tutulma Ölçeği Çok Kısa Versiyonu (UWES-3) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Alternatif Bir Versiyon (UWES-6) Önerisi, İş ve İnsan, 6(2), 2019

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Murat Güler, Prof. Dr. Fatih Çetin
  19   The Impact of Psychological Capital on Job Performance and Cynicism: The Moderator Effect of Cultural Tightness-Looseness, Social Sciences Studies Journal, 4(19), 2018

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Cem Şen
  20  Improving job performance through identification and psychological capital, Journal of Productivity and Performance Management, 67(1), 2018

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün, Prof. Dr. Fatih Çetin
  21  Kendilik Değerlendirmeleri ve İş Yükü Fazlalığının Mesleki Haz Üzerine Etkisi: Avukatlar Üzerine Bir Araştırma, İş ve İnsan, 5(2), 2018

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Simge Samancı
  22  Ethics lead the way despite organizational politics, Asian Journal of Business Ethics, 7(1), 2018

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Ufuk Başar, Ünsal Sığrı
  23   Bireysel Yenilikçi Davranışların Çalışma Arkadaşları ile Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Kamu Sektöründe Bir Araştırma, Business and Economics Research Journal, 9(1), 2018

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Adnan Eroğlu, Mustafa Kemal Topcu
  24  Akademisyenlerin Örgütsel Adalet Algıları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü, Business and Economics Research Journal, 9(2), 2018

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Simge Samancı
  25   İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşe Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi: Sessizliğin ve Ayrımcılığın Düzenleyicilik Rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 2018

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Murat Güler, Prof. Dr. Hakan Turgut
  26   Sosyal Rol Kimliği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Social Sciences Studies Journal, 4(28), 2018

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Esra Çınar
  27   İşveren Markası, Örgütsel Çekicilik ve Organizasyona Katılma Niyeti İlişkisi: Görgül Bir Araştırma, Social Sciences Studies Journal, 4(21), 2018

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Murat Güler
  28   Paradoksal Liderlik Modeli, Amme İdaresi Dergisi, 51(3), 2018

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Ufuk Başar
  29  Öz-liderlik Becerilerinde Psikolojik Sermayenin Rolü: Kamu Çalışanları Üzerine Görgül Bir Araştırma, Business and Economics Research Journal, 8(4), 2017

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak, Papatya Sevgin Bıçakçı, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  30   İş-Aile Çatışması ile Örgütsel Bağlılık Etkileşiminde Algılanan Yönetici Desteğinin Rolü: Görgül Bir Araştırma, Business and Economics Research Journal, 8(4), 2017

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Esra Aydın
  31  Deviant employee behavior in the eyes of colleagues: The role of organizational support and self-efficacy, Eurasian Business Review, 7(7), 2017

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Fatih Çetin
  32  Kurumsal Girişimciliğin Öncül ve Sonuçları Üzerine Türk Sanayi Firmalarında Görgül Bir Araştırma, Business and Economics Research Journal, 8(1), 2017

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Metin Ocak
  33   Genel Bilişsel Yetenek Ölçümlerinde Süre ve Performans İlişkisinde A Tipi Kişiliğin Rolü , Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 23(1), 2016

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Murat Güler
  34   A cross-sectional survey on consequences of nurses' burnout: Moderating role of organizational politics, Journal of Advanced Nursing, 72(8), 2016

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Ufuk Başar
  35   Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Tutumları Üzerine Etkisi: Bosnalı Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 2016

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Metin Ocak, Murat Güler
  36   Human or Social Resources Management: Which Conditions Force HR Departments to Select the Right Employees for Organizational Social Capital?, European Management Review, 13(1), 2016

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Demet Varoğlu
  37  Türk Savunma Sanayi Firmaları Vizyon ve Misyon İfadelerinin İçerik Analizi, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 23(2), 2016

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Metin Ocak, Murat Güler
  38   Psikolojik Sermayenin Farklılaşan Haftalık İçsel Motivasyona Etkileri ve İş Performansına İlişkin Sonuçlar: Boylamsal bir Analiz, Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, 0(2), 2016

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Duysal Aşkun Çelik, Prof. Dr. Fatih Çetin
  39  İş Yerinde Karanlık Liderlik, İş ve İnsan, 3(2), 2016

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Ufuk Başar, Ünsal Sığrı
  40   Örgütsel Vatandaşlık Davranışında Kontrol Odağı, Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığın Etkisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 2015

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Cem Harun Meydan
  41   Kobilerde Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının Rolü, Turkish Studies, 10(10), 2015

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Mustafa Kemal Topcu
  42   Psikolojik Dayanıklılığın Açıklanmasında Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü: Bir Kanonik İlişki Analizi, Türk Psikoloji Dergisi, 30(75), 2015

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Fatih Çetin
  43   Effects of Organizational Identification on Job Satisfaction: Moderating Role of Organizational Politics, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 22(2), 2015

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Ufuk Başar
  44   Kavramsal Bağlamı ve Olası Tartışma Alanlarıyla Psikolojik Sözleşme: Bir Gözden Geçirme Çalışması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 2015

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Mustafa Kemal Topcu
  45   Adayların Kuruma Katılma Niyetlerinde Örgütsel Çekicilik ve Kurumsal İtibarın Etkisi, İş ve İnsan, 2(2), 2015

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Murat Güler
  46   The Role of Psychological Capital and Supportive Organizational Practices in The Turnover Process, METU Studies in Development, 41(2), 2014

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Fatih Çetin
  47   Power Distance as a Moderator of the Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Impression Management, Eurasian Journal of Business and Economics, 7(13), 2014

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Cem Harun Meydan, Ufuk Başar
  48   Destekleyici Örgüt Kültürü ile Örgütsel Psikolojik Sermaye Etkileşimi: Kontrol Odağının Aracılık Rolü, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 2013

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Fatih Çetin, Köksal Hazır
  49   Duygusal Emekte Bazı Demografik Değişkenlerin Rolü: Görgül Bir Araştırma, Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 10(1), 2013

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Memduh Begenirbaş
  50   Öğretmenlerde Kişilik Özelliklerinin Duygusal Tükenmeye Etkisi: Duygusal Emeğin Aracılık Rolü, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 2013

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Rukiye Can Yalçın, Memduh Begenirbaş
  51   Örgütsel Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Sürecine Etkileri: Kamuda Sektöründe bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3), 2013

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, Prof. Dr. Fatih Çetin
  52   Effects of Teacher Personalities on Emotional Exhaustion: Mediating Role of Emotional Labor, Educational Sciences: Theory and Practice, 13(3), 2013

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Rukiye Can Yalçın, Memduh Begenirbaş
  53   Demografik Faktörler Ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış Dergisi, 12(0), 2012

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  54   Örgüt Kültürünün Rol Ötesi Olumlu Davranışlara Olan Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracı Değişken Rolü, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 2012

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, Prof. Dr. Fatih Çetin
  55   Organizational Psychological Capital: A Scale Adaptation Study, TODAIE`s Review of Public Administration, 6(1), 2012

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Fatih Çetin
  56   Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması, Amme Idaresi Dergisi, 45(1), 2012

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Fatih Çetin
  57  Impact of Satisfaction and Commitment on Teachers' Organizational Citizenship, Educational Psychology, 32(4), 2012

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  58   Exploring the Effects of EFQM Excellence Model on the Process of Intrapreneurship: A Research from Turkey, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2(4), 2012

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, Prof. Dr. Fatih Çetin
  59   Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Kamuda Bir Araştırma, Bilig, 0(57), 2011

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Cem Harun Meydan, Prof. Dr. Fatih Çetin
  60   Adalet Algısı ve Tükenmişliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Öncüllük Rolü, İŞGÜÇ - Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(2), 2011

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Cem Harun Meydan, Harun Şeşen
  61   Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik İle İlişkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5(25), 2011

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Oğuz Aydoğan, Prof. Dr. Fatih Çetin
  62   Çalışanların Öz Liderlik Algılamalarının İzlenim Yönetimi Taktikleri Kullanımına Etkisi: Savunma Sanayinde Bir Araştırma, ODTÜ Gelişme Dergisi, 38(1), 2011

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Akif Tabak, Tolga Türköz
  63   Psikolojik Dayanıklılığın İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarındaki Rolü, İŞGÜÇ - Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(3), 2011

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Fatih Çetin
  64   Çalışma Yaşamında Duygusal Emek: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 19(1), 2011

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Memduh Begenirbaş
  65   The Reliability and Validity of the Resilience Scale for Adults-Turkish Version, Turkish Journal of Psychiatry, 22(2), 2011

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Fatih Çetin
  66   The effect of organizational justice perception and organizational commitment on burnout: An investigation on Turkish public sector, Bilig, 0(57), 2011

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Cem Harun Meydan, Prof. Dr. Fatih Çetin
  67   The Effect of Burnout on Organizational Citizenship Behaviour: The Mediating Role of Job Satisfaction, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 1(1), 2011

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, Prof. Dr. Fatih Çetin
  68   Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği' nin Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi, 22(2), 2011

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Fatih Çetin
  69   Çalışanların Problem Çözme Becerilerinde Örgütsel Adalet Algısı ve İş Tatmininin Rolü, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 18(1), 2011

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Murat Karataş, Prof. Dr. Fatih Çetin
  70   A Tipi Kişilik-Stres İlişkisinde Üç Önemli Bileşen: Öfke, Etkisiz Başa Çıkma ve İş Saplantısı?, Türk Psikoloji Dergisi, 26(68), 2011

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Nesrin Hisli Şahin, Necip Akkoyun
  71   Birey Davranışındaki Kontrol Odağının Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Algısı ile İlişkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma, Amme İdaresi Dergisi, 43(1), 2010

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Mehmet Erkenekli, Harun Şeşen
  72   Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kontrol Odağının Rolü, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 21(0), 2010

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Cem Harun Meydan, Prof. Dr. Fatih Çetin
  73   İzlenim Yönetimi Taktiklerinde Öz Yeterlilik Algısının Rolü, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0(35), 2010

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Fatih Çetin
  74   Çalışanların Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: İş Tatmininin Aracılık Rolü, ODTÜ Gelişme Dergisi, 37(2), 2010

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  75   İzlenim Yönetimi Taktiklerinde Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü: Savunma Sanayiinde Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış Dergisi, 10(2), 2010

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Akif Tabak, İlker Tatar, Prof. Dr. Fatih Çetin
  76   Çalışanların Öğrenen Örgüt Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0(22), 2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Köksal Hazır
  77   Öğrenen Örgüt Algısının Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisi: Kamuda Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 64(3), 2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, Cem Harun Meydan
  78   Social Network Analysis in Organizational Studies, International Journal of Business and Management, 1(1), 2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Köksal Hazır
  79   The Relationship between Big Five Personality Characteristics and Conflict Resolution Approaches, Turkish Journal of Psychology, 24(63), 2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Akif Tabak, Prof. Dr. Fatih Çetin
  80   Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarıyla İlişkisi, Türk Psikoloji Dergisi, 24(63), 2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Fatih Çetin, Akif Tabak
  81   Bireyin Örgütsel Adalet Algısının İç Girişimcilik Davranışı İle İlişkisi: Kamuda Bir Araştırma, İktisat İşletme ve Finans, 24(274), 2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Cem Harun Meydan, Harun Şeşen
  82   The Effect of Employees? Learning Organization Perceptions on Organizational Citizenship Behaviors, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 22(0), 2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Harun Şeşen, Köksal Hazır
  83   Tükenmişliğin Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, ODTÜ Gelişme Dergisi, 35(0), 2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  84   The relationship between cognitive intelligence, emotional intelligence, coping and stress symptoms in the context of type A personality pattern, Turkish Journal of Psychiatry, 20(3), 2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Nesrin Hisli Şahin, Murat Güler
  85   Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kendilik Algısı ve Kontrol Odağı, Türk Psikiyatri Dergisi, 20(2), 2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Nesrin Hisli Şahin, Prof. Dr. Fatih Çetin
  86   A Tipi Kişilik Örüntüsünde Bilişsel ve Duygusal Zekânın Stresle Başa Çıkma ve Stres Belirtileri ile İlişkisi, Türk Psikiyatri Dergisi, 20(3), 2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Nesrin Hisli Şahin, Murat Güler
  87   Predicting Suicide Probability Using the Scores on Anger, Impulsivity, and Perceived Problem Solving Deficiency Measures, Turkish Journal of Psychology, 23(68), 2008

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Nesrin Hisli Şahin
  88   Örgütsel Vatandaşlık Davranışında Adalet Algısının Öncüllük Rolü, Amme İdaresi Dergisi, 41(4), 2008

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Neşe Songür, Harun Şeşen
  89   Örgüt-Çevre İlişkisinde Uyum-Seçim Sorunsalına Bütünleştirici Bir Yaklaşım: Birlikte Evrim, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 7(1), 2008

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  90   Examination of Developmental Models of Occupational Burnout Using Burnout Profiles of Nurses, Journal of Advanced Nursing, 64(5), 2008

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Cetin Onder
  91   Çalışanların Kontrol Odaklarının Örgüt İçi Girişimcilik Tutumları İle İlişkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 63(3), 2008

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  92   The antecedent role of justice perception in organizational citizenship behaviour, TODAIE`s Review of Public Administration, 2(4), 2008

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Neşe Songür, Harun Şeşen
  93   Örgüt İçi Girişimcilik Bağlamında Yenilikçilik, Risk Alma ve Fırsatlara Odaklanma Tutumları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma, İktisat İşletme ve Finans, 23(263), 2008

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Haluk Korkmazyürek, Ali Osman Tokat
  94   Personel Temin Sürecinde Gazete İlanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(1), 2008

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, Elif Şeşen
  95   Çalışanların Öz Yeterlilik Algılamasının Yenilikçilik ve Risk Alma Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0(19), 2008

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Haluk Korkmazyürek, Ali Osman Tokat
  96   İntihar Olasılığının, Öfke, Dürtüsellik ve Problem Çözme Becerilerindeki Yetersizlik ile Yordanması, Türk Psikoloji Dergisi, 23(68), 2008

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Nesrin Hisli Şahin, Aziz Onur
  97   Are They Equal? Comparison of Turkish And English Job Announcements in Terms of Some Discrimination Factors, Humanity and Social Sciences Journal (HSSJ), 2(1), 2007

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, Elif Şeşen
  98   EFQM Mükemmellik Modeli Uygulamalarının Çalışanların Tükenmişlikleri Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 2007

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  99   Kurumsal İmajın Sanal Ortama Yansıması Açısından Alexa Verileri İle Türk Silahlı Kuvvetleri Web Sitelerinin Analizi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 6(1), 2007

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Cengiz Tavukçuoğlu
  100   A Turkish Translation, Validity and Reliability Study of the Dimensions of the Learning Organization Questionnaire, World Applied Sciences Journal (WASJ), 2(4), 2007

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, Haluk Korkmazyürek
  101   Öğrenen Örgüte Dönüşüm: Türk Tekstil Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Araştırma, İktisat İşletme ve Finans, 22(251), 2007

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  102   Kurumsal Yönetim-Şirket Performansı İlişkisi: Kuramsal Bir Analiz, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 6(2), 2007

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Cem Harun Meydan
  103   İşletmelerin Verimlilik ve Etkililiğini Artırmada Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Büyük Ölçekli İşletmeler ve Kobi? ler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, İktisat İşletme ve Finans, 21(242), 2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  104   Kontrol Odağının Çalışanların Nezaket ve Yardım Etme Davranışlarına Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0(16), 2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  105   Mesleki Tükenmişlikte Bazı Demografik Değişkenlerin Etkisi: Kamu? da Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış Dergisi, 6(2), 2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  106   Kamuda İzlenim Yönetimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Amme İdaresi Dergisi, 39(4), 2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, İlker Tatar
  107   İzlenim Yönetiminde Kendilik Algısı, Kontrol Odağı, Mesleki Hedeflere Ulaşma Düzeyi ve Stres: Bir Kamu Sektörü Örneği, TURK PSIKOLOJI DERGISI, 21(58), 2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Nesrin Hisli Şahin, İlker Tatar
  108   İş tatmini arttıkça bağlılık artar mı? Örgütsel bağlılık ve iş tatmini kavramları. -Kamu ve özel sektörde çalışanların algı farklılıklarının analizi-, İktisat İşletme ve Finans, 21(249), 2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Uğur Zel
  109   İşgörenlerin İş Doyumu ile Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Analizi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6(12), 2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Ünsal Sığrı
  110   Organizasyon Kültürünün Bireyler Üzerindeki Etkilerinin Açıklanmasında Kaotik Bir Yol, İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi, 4(3), 2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Yavuz Ercil, Demet Varoğlu, S. Eyüp Şensoy
  111   Çalışma Yaşamında İzlenim Yönetimi: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması, Türk Psikoloji Yazıları, 9(18), 2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Nesrin Hisli Şahin, İlker Tatar
  112   Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği Uyarlama ve Karşılaştırma Çalışması, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 61(4), 2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  113   Çalışma Yaşamında Tükenmişlik: Sosyal Hizmet Uzmanları ile Hemşireler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Toplum ve Sosyal Hizmet, 16(2), 2005

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  114   Ödül Sisteminin Meslekî Motivasyona Etkisi: Kara Kuvvetleri Mensubu Subaylar Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 4(2), 2005

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Oğuzhan Pehlivan
  115   İş Özellikleri Modelinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Faaliyetlerinde Uygulanabilirliği: Görgül Bir Araştırma, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 3(2), 2004

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, M. Tevfik Özpınar
  116   Yönetim ve Örgütlenme Kuramlarının Evrenselliği, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 10(2), 2000

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  117   Belirsizlikten Kaçınma ve Güç Mesafesi Kültürel Boyutları Bağlamında Asker Yöneticiler Üzerine Görgül Bir Araştırma, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 10(2), 2000

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  1  The Mediating Role of Self-Efficacy in the Effect of Perceived Organizational Support on Burnout: A Study on Grey Collar Employees, Management and Organizational Studies on Blue & Grey Collar Workers, 10.09.2022

  Öğr.Gör. Servet Kıvanç, Dr. Öğr. Üyesi Aysun Doğan, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  2  The Role of Job Engagement and Organizational-Based Self-Esteem in the Effect of Organizational Commitment on Job Satisfaction: A Study on Industrial Enterprises, 7. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 20.06.2022

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Gamze Güner Kibaroğlu, Bircan Güner
  3  Bilinçli Farkındalığın Yapısal İş Kaynaklarını Artırmaya Etkisinde İş Tatminin Rolü, 21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 12.05.2022

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Gamze Güner Kibaroğlu
  4  Psikolojik Dayanıklılık ile Performans İlişkisinde İşe Yönelik Çabanın Aracılık ve Sektörün Düzenleyicilik Rolleri: Pandemi Sürecinde Hemşireler Üzerine Bir Araştırma, 8. Örgütsel Davranış Kongresi, 05.11.2021

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Gamze Güner Kibaroğlu, Prof. Dr. Fatih Çetin
  5  Öz-Yeterlilik İş Performansı İlişkisinde İş Akışı Deneyimi, 8. Örgütsel Davranış Kongresi, 05.11.2021

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Murat Güler, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Fatih Çetin
  6  İş Biçimlendirmenin Görev Performansına Etkisinde İşe Tutulmanın Aracı Rolü, 29.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 02.09.2021

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Bircan Güner
  7  Sosyal Zekânın Karar Verme Stiline Olan Etkisinde Bilişsel Esnekliğin Düzenleyici Rolü, 29.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 02.09.2021

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Almula Umay Karamanlıoğlu
  8  Liderlerin Entelektüel Teşvik Davranışlarının Çalışanların Risk Alma Davranışı ve Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Görgül Bir Araştırma, 5. Al-Farabi International Congress of Social Sciences, 01.08.2019

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Metin Ocak
  9  Cyber Security Awareness, Knowledge and Behavior: A Sample of Academicians from Turkey, Knowledge Management: Research, Organization, and Applied Innovation Congress, 26.06.2019

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Moti Zwilling, Galit Klien, Du?An Lesjak, ?Ukasz Wiechetek, Prof. Dr. Fatih Çetin
  10  Does the Reality of Public Private Partnership Match with the Idea?, 8th International Conference on Economics and Management of Networks (EMNet 2018), 15.11.2018

  Doç. Dr. Soner Gökten, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
  11  Negative Ties and Interorganizational Dynamics: An Alternative Paradigm for Organizational Inquiry, 8. International Conference on Economics and Management of Networks, 15.11.2018

  Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Doç. Dr. Soner Gökten
  12  Organizational Survival and Network of Visitors? Paths in a Shopping Mall, 8. International Conference on Economics and Management of Networks, 15.11.2018

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
  13  Organizational Survival and Network of Visitors? Paths in a Shopping Mall: A Research on Frequency of Visits and Educational Status of the Customers, 8th International Conference on Economics and Management of Networks (EMNet 2018), 15.11.2018

  Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Doç. Dr. Soner Gökten
  14  Bireysel Performansta Bilişsel ve Duygusal Süreçler: Akış Deneyimi ve İş Tatmini, 6. Örgütsel Davranış Kongresi, 02.11.2018

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Murat Güler, Prof. Dr. Fatih Çetin
  15  Psikolojik Sermayenin Sinizm Üzerindeki Etkisi: Kültürel Sıkılık-Esnekliğin Düzenleyici Rolü, International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, 29.06.2018

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Cem Şen
  16  Özdeşleşme Kaynakları ile İşyeri Sapma Davranışı İlişkisinin Sosyal Mübadele Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi: Görgül Bir Araştırma, 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 10.05.2018

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün, Esra Aydın
  17  İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları İşe Yabancılaşmayı Önler mi?, 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 10.05.2018

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Murat Güler
  18  İşe Tutulma Ölçeği Çok Kısa Formu (UWES-3) Geçerlilik Çalışması ve Alternatif Bir Versiyon Önerisi, 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, 26.04.2018

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Murat Güler, Prof. Dr. Fatih Çetin
  19  Duygusal Emek-Performans İlişkisinde İşe Tutulmanın Aracılık Rolü, 5. Örgütsel Davranış Kongresi, 03.11.2017

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Murat Güler, Prof. Dr. Fatih Çetin
  20  Etik Liderlik Algısının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Politika Algısının Düzenleyici Rolü, 5. Örgütsel Davranış Kongresi, 03.11.2017

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Ufuk Başar, Ünsal Sığrı
  21  Bireysel Performansta Psikolojik Sermaye, Örgüte Bağlılık ve İç Girişimcilik Davranışları: Cinsiyet Ayrımcılığında Meritokrasi mi Tokenizm mi, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25.05.2017

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Murat Güler, Prof. Dr. Fatih Çetin
  22  Psikolojik Sermayenin Öz Liderlik Becerilerine Etkisi: Görgül Bir Çalışma, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25.05.2017

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Papatya Sevgin Yalçın
  23  Temel Benlik Değerlendirmeleri ile Duygusal Emek Arasındaki İlişkide Mesleki Özdeşleşmenin Aracı Rolü: Öğretmenler Üzerinde Kesitsel Bir Araştırma, 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 04.05.2017

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Ufuk Başar
  24  Çalışan Motivasyonunda Kültürel bir Farklılık Arayışı: Bireysel Performansta Temel Psikolojik İhtiyaçlar ile Akış, 4. Örgütsel Davranış Kongresi, 04.11.2016

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Duysal Aşkun Çelik, Prof. Dr. Fatih Çetin
  25  Psikolojik Sermayenin Farklılaşan Haftalık İçsel Motivasyona Etkileri ve İş Performansına İlişkin Sonuçlar: Boylamsal Bir Analiz, 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26.05.2016

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Duysal Aşkun Çelik, Prof. Dr. Fatih Çetin
  26  Türkiye?deki Beş Faktör Kişilik Özellikleri Araştırmalarının Meta Analizi, 3. Örgütsel Davranış Kongresi, 06.11.2015

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. İpek Kalemci Tüzün, Prof. Dr. Fatih Çetin
  27  Etik Liderliğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Rolü, 3. Örgütsel Davranış Kongresi, 06.11.2015

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Ufuk Başar
  28  Kurumsal Girişimciliğin Örgüt Performansı ile Etkileşimi: Görgül Bir Araştırma, III. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi, 11.06.2015

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Metin Ocak
  29  İş-Aile Çatışması ile Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Algılanan Yönetici Desteğinin Aracı Rolü, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 07.05.2015

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Esra Kurt Aydın
  30  Kontrol Odağı İnanışlarının Çatışma Çözme Sürecinde Farklılaşması: Yapısal Eşitlik Modellerinde (YEM) Ölçme Eşdeğerliliği, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 07.05.2015

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Duysal Aşkun Çelik, Prof. Dr. Fatih Çetin
  31  Çalışanların Özdeşleşme Kaynaklarının Psikolojik Dayanıklılık ve İş Performansıyla Etkileşimleri, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, 07.11.2014

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Fatih Çetin
  32  Bireylerin Psikolojik Dayanıklılıkları ve İş Yükünün İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Kamuda Bir Araştırma, II. The Second International Davraz Congress, 29.05.2014

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Adnan Eroğlu
  33  Bireylerin Yenilikçi Davranış Algılamalarının Çalışma Arkadaşları İle Çatışma Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22.05.2014

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Adnan Eroğlu, Mustafa Kemal Topcu
  34  Örgütsel Destek ile Normlardan Sapma Davranışları İlişkisinde Özyeterliliğin Biçimlendirici Rolü, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 30.05.2013

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Fatih Çetin
  35  Örgütsel Özdeşleşmenin Bir Öncülü Olarak Psikolojik Sözleşme Algısı: Kobi?lerde Bir Araştırma, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 30.05.2013

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Mustafa Kemal Topcu
  36  Kişilik Özelliklerinin Psikolojik Sözleşme Algısına Etkisi: KOBİ?lerde Bir Araştırma, 8. Kobi?ler ve Verimlilik Kongresi, 27.11.2012

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Mustafa Kemal Topcu
  37  Algılanan Örgütsel Destek ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Örgütsel Psikolojik Sermayenin Rolü, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24.05.2012

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, İpek Kalemci Tüzün, Prof. Dr. Fatih Çetin
  38  Örgütsel Psikolojik Sermayenin Çalışan Tükenmişliğine Etkisi: Kamuda Bir Araştırma, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24.05.2012

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, Prof. Dr. Fatih Çetin
  39  Destekleyici Örgüt Kültürü ile Örgütsel Psikolojik Sermaye Etkileşimi: Kontrol Odağının Aracılık Rolü, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 05.05.2012

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Köksal Hazır, Prof. Dr. Fatih Çetin
  40  Kişiliğin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının Aracılık Rolü, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 05.05.2012

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Mustafa Kemal Topcu, Cem Harun Meydan
  41  Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, International Congress on Sports Economics and Management, 12.10.2011

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  42  İzlenim Yönetimi Taktikleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları İlişkisinde Güç Mesafesi Algısının Belirleyici Etkisi, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 26.05.2011

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Cem Harun Meydan
  43  Örgütlerin Sosyal Sermaye Oluşturma Eğilimlerinin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 26.05.2011

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Demet Varoğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  44  Örgüt Kültürünün Rol Ötesi Olumlu Davranışlara Olan Etkileri ve Bu Süreçte Örgütsel Bağlılığın Rolü, 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 05.05.2011

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, Prof. Dr. Fatih Çetin
  45  Sanallaşamayan İşletmeler: Keçi Yoluna Asfalt Dökmek, 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 05.05.2011

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Cengiz Tavukçuoğlu
  46  Social Network Analysis of the Organizations in İstanbul Stock Exchange ISE100 Index, World Conference on Financial Crisis, 01.10.2010

  Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  47  Gelecek Çalışmaları ve Savunma Planlamasına Etkileri: NATO Çoklu Gelecek Çalışması Örneği, SAVTEK 2010 Savunma Teknolojileri Kongresi, 23.06.2010

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Erbil Işın, Aslan Onur Nacak
  48  A Research on the Roles and Positions of Secretaries in Organizational Networks, International Conference on Social Sciences, 10.09.2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Akif Tabak
  49  Social Network Analysis in Organizational Studies, International Conference on Social Sciences, 10.09.2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Köksal Hazır
  50  Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kontrol Odağının Rolü, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21.05.2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, Cem Harun Meydan
  51  Örgütsel Adalet Algısı-Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21.05.2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  52  Örgütsel Ortamda Kontrol Odağı-İzlenim Yönetimi İlişkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 16.05.2008

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, İlker Tatar
  53  Öğrenen Örgüt Algısının Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisi: Kamuda Bir Araştırma, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 16.05.2008

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, Cem Harun Meydan
  54  Aile Şirketlerinde Şeffaflık: Kıdemli İşletmeler Üzerine Bir İnceleme, 3. Aile İşletmeleri Kongresi, 18.04.2008

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, Cem Harun Meydan
  55  The Changing Face of the Turkish Defense Industry and Turkey?s New Armaments Strategy, 3. International Conference on Business, Management and Economics, 13.06.2007

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Haluk Korkmazyürek
  56  An Unusual International Military Education Cooperation: The Case of Gambia and Turkey Interaction, XVI ISA World Congress of Sociology, 23.07.2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Mehmet Çakar
  57  Belirsizlik-Yoğun Güvenlik Ortamında Savunma Planlamasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar ve Bir Metodoloji Önerisi Olarak Senaryo Uzayı, SAVTEK 2006 Savunma Teknolojileri Kongresi, 29.06.2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Haluk Korkmazyürek, Yunus Öztürk
  58  Savunma Planlamasında Milli Güç Analizleri ve Analitik Bir Model Önerisi, SAVTEK 2006 Savunma Teknolojileri Kongresi, 29.06.2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Kaan Arda, Ali Cem Başarır
  59  Savunma Planlamasında Yeniden Kullanım Yaklaşımının İncelenmesi, SAVTEK 2006 Savunma Teknolojileri Kongresi, 29.06.2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Kemal Burak Çodur
  60  Savunma Sanayii Faaliyetlerinde Değişim Algılamaları: Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile Karşılaştırmalı Bir Çalışma, SAVTEK 2006 Savunma Teknolojileri Kongresi, 29.06.2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Akif Tabak, Mehmet Yekta Soylu
  61  Yeni Savunma Stratejisi Bağlamında Yeni Tedarik Sistemi Modeli Önerisi: Akıllı Tedarik, SAVTEK 2008 Savunma Teknolojileri Kongresi, 26.06.2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Okan Yaşar, İlker Tatar
  62  Küçük ve Orta Ölçekli Savunma Sanayii Şirketlerinde İşletme Kaynak Planlaması (ERP) Kullanım, SAVTEK 2008 Savunma Teknolojileri Kongresi, 26.06.2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Cem Harun Meydan, Harun Şeşen
  63  The Lessons Learned from A Real Crisis and Its Implications on the Business of An Enterprise: The Case Study Of A Honey Company, II. International Strategic Management Conference, 08.06.2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Haluk Korkmazyürek
  64  Holistic Approach to Organizations in Crisis: Implications for Strategy Research, II. International Strategic Management Conference, 08.06.2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Yavuz Ercil
  65  İnsan Kaynakları Yönetiminden İnsan Sermayesi Yönetimine Geçiş Üzerine Kavramsal Bir Tartışma, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25.05.2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Ahmet Erkuş, Engin Coşkun
  66  Kobi'lerde İnternet ve E-Ticaret Uygulamalarının Yönetim ve İşletme Fonksiyonlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25.05.2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Tahir Akgemci, Fedai Çavuş
  67  Aile İşletmelerinde Yeni Neslin Eğitimi: Bir Alan Çalışması, 2. Aile İşletmeleri Kongresi, 14.04.2006

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Adnan Çelik, İsmail Bakan, Tuba Büyükbeşe
  68  Tarım Toplumundan Bilgi Toplumuna Değişen Savaş ve Liderlik Kavramları, 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 15.09.2005

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Haldun Yalçınkaya, Akif Tabak, Ahmet Erkuş
  69  Bilimsel Araştırma Yöntemine Farklı Bir Bakış: Analitik Düşünce-Bütünleşik Düşünce Modelleri ile Belirsizlikten Kaçınma ve Güç Mesafesi Araştırması, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25.05.2000

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Yavuz Ercil

  Yazarlık Bilgileri

  1  Türkiyede İşsizlik ve Sosyal Sermaye: Örgütlerin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerine Bir Araştırma, İlk Baskı, Siyasal Kitabevi, 2012

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. Korkut Ersoy, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Demet Varoğlu, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu
  2  İş Modeli ve Kriz Yönetimi, İlk Baskı, Siyasal Kitabevi, 2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Haluk Korkmazyürek
  3  Unusual Military Co-Operation:The Case of Turkish-Gambian Relations, İlk Baskı, Routledge, 2008

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Mehmet Çakar
  4  Örgütlerde Değişim ve Öğrenme: Öğrenen Örgütlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Etkileşimi, İlk Baskı, Gazi Kitabevi, 2007

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen

  Editör Bilgileri

  5  Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 2, İlk Baskı, Beta, 2023

  Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  6  Dark Sides of Organizational Life Hostility, Rivalry, Gossip, Envy and other Difficult Behaviors, İlk Baskı, Routledge (Taylor & Francis), 2023

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
  7  The Dark Side of Organizational Behavior - Examining Undesirable Aspects of Organizational Life, İlk Baskı, Routledge, 2022

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
  8  Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 1, İlk Baskı, Beta, 2022

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
  9  Örgüt Kuramları (Genişletilmiş 5. Baskı), Güncellenmiş Yeni Baskı, Beta, 2020

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
  10  Örgüt Kuramları (4. Baskı), Güncellenmiş Yeni Baskı, Beta, 2017

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
  11  Örgüt Kuramları (3. Baskı), Güncellenmiş Yeni Baskı, Beta, 2015

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
  12  Spor Yönetimi, Güncellenmiş Yeni Baskı, Detay, 2015

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Metin Argan
  13  Örgüt Kuramları (2. Baskı), Güncellenmiş Yeni Baskı, Beta, 2012

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
  14  Spor Yönetimi, İlk Baskı, Detay, 2012

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Metin Argan
  15  Örgütlerde Değişim ve Öğrenme, İlk Baskı, Siyasal Yayınevi, 2009

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu

  Kitap Bölümü Bilgileri

  16  Social Culture, Organizational Culture and Organizational Intelligence, In:Organizational Intelligence in Question, 123-148,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Haluk Korkmazyürek
  17  İzlenim Yönetimi, In:Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım, 65-102,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, İlker Tatar
  18  Sosyal Öğrenme Kuramı, In:Örgütsel Davranış Kuramları, 159-186,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Esra Aydın
  19  Spor Yönetim Fonksiyonları, In:Spor Yönetimi, 26-51,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  20  Örgütlerde Kariyer Yönetimi, In:Tüm Yönleriyle Kariyer Yönetimi, 263-295,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Esra Aydın
  21  Transactional Leadership, In:A Handbook of Leadership Styles, 102-125,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Ufuk Başar
  22  Değişim ve Örgütler, In:Örgütlerde Değişim ve Öğrenme, 13-43,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen, Prof. Dr. Fatih Çetin
  23  Birlikte Evrim, In:Örgüt Kuramları (4. Baskı), 237-256,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  24  Örgütte Bireysel Farklılıklar, Kişilik ve Değerler, In:Örgütsel Davranış, 93-135,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Fatih Çetin
  25  Discrimination at work, In:The Dark Side of Organizational Behavior - Examining Undesirable Aspects of Organizational Life, 73-104,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Esra Aydın
  26  Örgüt Kültürü, In:Spor Yönetimi, 123-144,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  27  İletişim, In:Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, 125-158,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Recep Tayfun
  28  Yönetim Fonksiyonları, In:Spor Yönetimi, 33-70,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  29  Öğrenme ve Öğrenen Örgütler, In:Örgütlerde Değişim ve Öğrenme, 45-74,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  30  Örgütsel Öğrenme ve Öğrenen Örgütler, In:Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım, 1-35,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  31  Örgütsel Değişim ve Değişim Yönetimi, In:Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım, 379-419,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  32  Contemporary Issues in Management and Organizations, In:Social Network Analysis in Organizational Studies, 229-248,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
  33  İnsan Kaynakları Yönetimi, In:Spor Yönetimi, 53-75,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  34  Örgüt Kültürü, In:Spor Yönetimi, 96-116,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Cem Harun Meydan
  35  İnsan kaynakları Bilişim Sistemleri, In:Yönetim Bilişim Sistemleri, 181-198,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Enver Aydoğan, Fatih Çetin
  36  Kriz Yönetimi, In:Yönetimde Güncel Konular, 156-181,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Haluk Korkmazyürek
  37  Türkiyede Duygusal Emek Çalışmalarının Genel Görünümü, In:Türkiyede Örgütsel Davranış Çalışmaları II, 357-388,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Memduh Begenirbaş
  38  Birlikte Evrim, In:Örgüt Kuramları (3. Baskı), 221-240,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  39  Birlikte Evrim, In:Örgüt Kuramları (Genişletilmiş 5.Baskı), 237-256,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  40  Öğrenme ve Öğrenen Örgütler, In:Örgütlerde Değişim ve Öğrenme, 140-156,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  41  Birlikte Evrim, In:Örgüt Kuramları (2. Baskı), 221-240,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  42  Örgütte Bireysel Farklılıklar, Kişilik ve Değerler, In:Örgütsel Davranış, 93-135,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Fatih Çetin
  43  Organizational Cynicism, In:The Dark Side of Organizational Behavior - Examining Undesirable Aspects of Organizational Life, 54-72,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Cem Şen
  44  İş Yaşamında Mesleki Tükenmişlik, In:Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, 265-279,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Adnan Çelik
  45  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, In:Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, 309-332,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Burcu Kesici
  46  Ordular İçin Öğrenen Organizasyona Dönüşmenin Gerekliliği, In:Savaş, 161-176,

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Harun Şeşen
  47  The Role of Job Crafting in the Effect of Job Passion on Job Satisfaction, In:Management and Organizational Studies on Blue- and Gray-collar Workers: Diversity of Collars, 45-66, 2023

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Gamze Güner Kibaroğlu, Bircan Güner
  48  Unusual Bi-National Military Cooperation: The Case of Turkish-Gambian Relations, In:Military Cooperation in Multinational Peace Operations: Managing Cultural Diversity and Crisis Response, 117-128, 2008

  Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Mehmet Çakar
  aaa
  1 Raising awareness for harms of illicit trade, Ar-Ge, Araştırmacı, 28.09.2023

  Prof. Dr. Uğur Emek, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Araş.Gör. Ebru Burcu Yardımcı Bozdoğan
  2 Örgütlerin Sosyal Sermaye Oluşturma Eğilimlerinin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Ar-Ge, Araştırmacı, 10.05.2012

  Demet Varoğlu, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  1 Humanities & Social Sciences Communications, Hakem, 2024
  2 İş ve İnsan, Hakem, 2024
  Lider Üye Etkileşiminin İş Tatminine Etkisinde Psikolojik Sermaye, Akış Deneyimi ve Kontrol Odağının Rolü
  Doktora
  2023
  İş Geriliminin Tükenmişlik Üzerine Etkisinde Temel Psikolojik İhtiyaçların Engellenmesinin ve Bilinçli Farkındalık Düzeyinin Rolü
  Doktora
  2023
  Psikolojik Sözleşme Algısının İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde İşe Gömülülük ve Alternatif İş Olanaklarının Rolü: Savunma Sanayinde Bir Araştırma
  Doktora
  2023
  Yöneticilerin Duygusal Zekâ Yeterliliklerinin Karar verme Stiline Olan Etkisinde Öz Yeterliliğin ve Bilişsel Esnekliğin Rolü
  Doktora
  2022
  Örgütsel Adalet Algısının İş Tatmini Üzerine Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Hizmet Sektörü Pazarlama Elemanları Üzerine Görgül Bir Araştırma
  Yüksek Lisans
  2022
  Algılanan Liderlik Tarzının Görev Performansı Üzerindeki Etkisinde İşe Tutulmanın ve Ototelik Kişiliğin Rolü
  Doktora
  2022
  Sıkılık ve Esneklik Bağlamında Örgüt Kültürünün İş Biçimlendirme Üzerindeki Etkisinde Örgüt Temelli Öz Saygı ve Proaktif Kişiliğin Rolü
  Doktora
  2021
  İş Biçimlendirmenin Görev Performansı Üzerindeki Etkisinde İşe Tutulma ve Psikolojik Sermayenin Rolü
  Doktora
  2021
  Psikolojik Güvenin Rol İçi Performansa Etkisinde Çalışan Sesliliği ve Örgütsel Demokrasinin Rolü
  Doktora
  2021
  Psikolojik Sermayenin Sinizm Üzerindeki Etkisi: İş Tatmininin Aracılık Rolü
  Yüksek Lisans
  2020
  Psikolojik Sermaye ve Örgütsel Adalet Algısının Akış Deneyimi Üzerindeki Etkisinde İşe Tutulmanın Aracılık Rolü: Türk Savunma Sanayinde Bir Araştırma
  Doktora
  2020
  Mesleki Özdeşleşme ile Tükenmişlik İlişkisinde İş Yükü Algısı ve Psikolojik Dayanıklılığın Aracı Rolü
  Doktora
  2020
  , Liderin Karanlık Kişilik Özellikleri İle Çalışanın Tükenmişliği Arasındaki İlişkide Çalışanın Karanlık Liderlik Algısının Aracı Rolü: Çok Düzeyli Bir Araştırma
  Doktora
  2019
  Örgütsel İtibarın Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde Benlik Saygısı ve Sosyal Rol Kimliğinin Düzenleyici Rolü
  Doktora
  2018
  Özdeşleşme Kaynakları İle İşyeri Sapma Davranışı İlişkisinde Kimlik Belirginliğinin Rolü
  Doktora
  2018
  Psikolojik Sermayenin İş Performansı ve Sinizm Üzerindeki Etkileri: Kültürel Sıkılık-Esnekliğin Düzenleyici Rolü
  Doktora
  2018
  Örgütsel İletişim Doyumunun İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık ile İlişkisi: Görgül Bir Araştırma
  Yüksek Lisans
  2018
  Örgütsel ve Kişisel Öncüleri Bağlamında Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Bir Model Testi
  Doktora
  2017
  Bazı Öncülleri ve Ardıllarıyla Örgütsel Psikolojik Sermaye: Görgül Bir Araştırma
  Doktora
  2016
  Psikolojik Sermaye ile Algılanan Yönetici Desteğinin Örgüt İçi Girişimcilik Üzerine Etkisi: Kamu Çalışanları Üzerine Görgül Bir Araştırma
  Yüksek Lisans
  2016
  Türkiye’deki Havaalanı Özelleştirme Eğilimi: Havalimanı İşletmeciliği ve Terminal İşletmeciliği Karşılaştırması
  Yüksek Lisans
  2016
  Kişilik Özellikleri ve Psikolojik Sermayenin Psikolojik İyi Oluş, İş Tatmini ve İş Performansına Etkileri: Optimal Performans Durumlarının Düzenleyicilik Rolleri
  Doktora
  2016
  Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Görgül Bir Araştırma
  Yüksek Lisans
  2016
  Türkiye’nin 2003-2013 Yılları Arasında Uyguladığı Maliye Politikası ve Kobiler Üzerine Etkileri: Çanakkale İlinde Bir Araştırma
  Yüksek Lisans
  2016
  İç Girişimcilik Davranışında Örgüt İçi Sosyal Ağların Rolü: Bilişim Sektöründe Bir Araştırma
  Doktora
  2016
  İşveren Markası, Kurum Çekiciliği İlişkisi Üzerinde Kurum İtibarı ve Aday Özelliklerinin Rolü
  Doktora
  2015
  Psikolojik Dayanıklılık ve Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi
  Yüksek Lisans
  2015
  İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile İlişkisi: Kamu Çalışanları Üzerine Bir Çalışma
  Yüksek Lisans
  2015
  Örgütsel Özdeşleşme Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Muhalefet İlişkisi
  Yüksek Lisans
  2015
  Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının Rolü
  Doktora
  2015
  Kişilik Özellikleri ve Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Görgül Bir Araştırma
  Yüksek Lisans
  2015
  İş Yaşamında Yalın Uygulamalar: ?Esenboğa Havalimanı TGS Yer Hizmetleri İşletmesinde Bir Araştırma
  Yüksek Lisans
  2015
  Psikolojik Dayanıklılığın Algılanan İş Performansı ve İşi Bırakma Niyetiyle İlişkisi
  Yüksek Lisans
  2014
  Bazı Öncülleri ve Sonuçları Bağlamında Kurumsal Girişimcilik: Görgül Bir Araştırma
  Doktora
  2014
  Kişiliğin Öğretme Stillerine Etkisinde Duygusal Emek ve Tükenmişliğin Aracılık Rolü: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma
  Doktora
  2012
  Bazı Öncülleri ve Sonuçları ile Duygusal Emek: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma
  Doktora
  2012
  Örgüt İklimi, Öz Liderlik ve İş Tatmininin Ar-Ge Performansına Etkisi: Savunma Sanayiinde Bir Araştırma
  Doktora
  2012
  Örgütsel Adalet Algısı, Örgütsel Özdeşleşme ve İş Tatmini Arasındaki İlişkilere Yönelik Görgül Bir Araştırma
  Yüksek Lisans
  2011
  Ebru YILMAZ
  Yüksek Lisans
  2011
  Örgüt İklimi ve Personel Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışındaki Öncüllük Rolü Üzerine Bir Araştırma
  Yüksek Lisans
  2011
  Duygusal Zekâ ve Kişiliğin Öğrenme Stillerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Yüksek Lisans
  2010
  Özel Güvenlik Görevlilerinde Örgütsel Adalet Algısı ve İş Tatmininin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi: Görgül Bir Araştırma
  Yüksek Lisans
  2010
  Öncülleri ve Sonuçlarıyla Örgüt İçi Girişimcilik: Türk Savunma Sanayi Üzerine Bir Araştırma
  Doktora
  2010
  Örgüt Kültürü, Örgütsel Güç ve Örgütsel Adalet Algılarının Bireyin İş Tatmini ve Örgüte Bağlılığı Üzerine Etkisi: Kamuda Bir Araştırma
  Doktora
  2010
  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı Kapsamındaki Projelerin Bazı Eğitim ve Başarım Göstergeleriyle İlişkisi: Ortaöğretim Okullarında Bir Araştırma
  Yüksek Lisans
  2010
  Kişilerarası İlişkilerde Kendilik Algısı, Kontrol Odağı ve Kişilik Yapısının Çatışma Çözme Yaklaşımları Üzerine Etkileri: Uygulamalı Bir Çalışma
  Yüksek Lisans
  2008
  İş Stresinin Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama
  Yüksek Lisans
  2008
  Yöneticilerin Özyeterlilik Algısının, Girişimcilik, Değişime Açıklık ve Sonuç Odaklılık Davranışlarına Etkisi
  Yüksek Lisans
  2007
  Personelin Öğrenen Örgüt Algılamasının Örgütsel Vatandaşlık Üzerine Etkisi
  Yüksek Lisans
  2006
  Organizasyon Tarafından Sağlanan Barınma Olanaklarının Yarattığı Tatminin Genel İş Tatminine Katkısı: Türk Kara Kuvvetleri Örnek Olayı
  Yüksek Lisans
  2005
  Kalite Güvence Faaliyetleriyle Günlük Faaliyetlerin Eşgüdümlenmesinde Bütünleşik Bir Proje Yönetim Modeli
  Yüksek Lisans
  2004
  Ödül Sisteminin Mesleki Motivasyona Etkisi: Kara Kuvvetleri Mensubu Subaylar Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma
  Yüksek Lisans
  2004
  Meslek Seçim Kriterleri: Askeri Liseler ve Kara Harp Okuluna Girme İsteği Üzerine Uygulamalı Araştırma
  Yüksek Lisans
  2003
  Belirsizlikten Kaçınmanın Örgütsel İletişime Etkileri: Asker Yöneticiler Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma
  Yüksek Lisans
  2003
  Türk Kara Kuvvetleri'nde Örgütsel İletişim Etkililiği ve Uygulamalı Bir Araştırma
  Yüksek Lisans
  2002
  Motivasyonel Bir Durum Analizi: Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Görevli Subay ve Astsubayların Motivasyonu Üzerine Bir Araştırma
  Yüksek Lisans
  2002
  AKADEMİK ARAŞTIRMA VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ
  İLERİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  İŞLETMEYE GİRİŞ
  LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
  MİKRO ÖRGÜT KURAMI TARTIŞMA ALANLARI II
  ORGANİZASYONLARDA DAVRANIŞ GELİŞTİRME
  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ