Yükleniyor
image

İşletme Programı
nbasim[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2109

Doktora, (1998), Gazi Üniversitesi, İşletme
Yüksek Lisans, (1991), İnönü Üniversitesi, İşletme
Lisans, (1982), Kara Harp Okulu, İşletme

• İnsan Kaynakları Yönetimi • Örgütsel Davranış
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1  The Role of Job Crafting and Job Engagement in The Effect of Organizational Commitment on Job Performance, EGE ACADEMIC REVIEW, 23(3), 2023

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Bircan Güner, Gamze Güner Kibaroğlu
2  Sosyal Zekânın Karar Verme Stiline Olan Etkisinde Bilişsel Esnekliğin Düzenleyici Rolü, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 13(0), 2023

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Almula Umay Karamanlıoğlu
3  İş Biçimlendirmenin Görev Performansına Etkisinde İşe Tutulma ve Psikolojik Sermayenin Rolü, Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, 10(1), 2023

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Bircan Güner
4   The effects of organization based self-esteem and proactive personality on relationship between tight and loose organizational cultures and job crafting, Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 21(1), 2023

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Gamze Güner Kibaroğlu
5  Can job crafting be a remedy for struggling with work alienation? The moderator effect of perceived supervisor support, Journal of East European Management Studies, 27(1), 2022

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Esra Aydın, Esra Çınar
6  Cyber Security Awareness, Knowledge and Behavior: A Comparative Study, JOURNAL OF COMPUTER INFORMATION SYSTEMS, 62(1), 2022

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Moti Zwilling, Galit Klien, Du?An Lesjak, ?Ukasz Wiechetek, Prof. Dr. Fatih Çetin
7   The role of job engagement and organizational-based self esteem in the effect of organizational commitment on job satisfaction: A study on industrial enterprises, European Journal of Managerial Research, 6(10), 2022

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Gamze Güner Kibaroğlu, Bircan Güner
8  Who desires to stay? The role of relational job crafting on the intention to stay with the mediating role of workplace friendship, Journal of East European Management Studies, 27(4), 2022

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Esra Çınar
9   Bilinçli Farkındalığın Yapısal İş Kaynaklarını Artırmaya Etkisinde İş Tatmininin Rolü, Business and Management Studies: An International Journal, 10(3), 2022

Gamze Güner Kibaroğlu, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
10  The role of job satisfaction in the effect of mindfulness on increasing structural job resources, Business and Management Studies: An International Journal, 10(3), 2022

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen, Gamze Güner Kibaroğlu
11   Öz-Yeterlilik İş Performansı İlişkisinde İş Akış Deneyimi Boyutlarının Gelişimsel Süreci, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 16(1), 2022

Prof. Dr. Fatih Çetin, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Murat Güler, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
12   Mesleki Özdeşleşmenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: İş Yükü Algısı ve Psikolojik Dayanıklılığın Aracılık Rolü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 2021

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Doğan, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
13  Multilevel Identification Sources as Predictors of Deviant Workplace Behaviors, İş ve İnsan, 8(2), 2021

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Esra Aydın
14  Bireysel Kaynaklar, İşi Biçimlendirme ve İşe Tutulma İlişkisinde Başa Çıkmanın Aracılık Rolü, Erciyes Akademi, 35(4), 2021

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Metin Ocak, Murat Güler
15  İş Biçimlendirme (Job Crafting) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, İş ve İnsan, 8(2), 2021

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Gamze Güner Kibaroğlu, Prof. Dr. Fatih Çetin
16  The impacts of friendship, advice and negative ties on intention to leave: The case of nurses in a special branch hospital, Asia Pacific Journal of Health Management, 16(4), 2021

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Simge Samancı
17  Örgütsel İtibarın Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde Benlik Saygısı ve Sosyal Rol Kimliğinin Düzenleyici Rolü, Business and Economics Research Journal, 10(1), 2019

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Esra Aydın
18  İşe Tutulma Ölçeği Çok Kısa Versiyonu (UWES-3) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Alternatif Bir Versiyon (UWES-6) Önerisi, İş ve İnsan, 6(2), 2019

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Murat Güler, Prof. Dr. Fatih Çetin
19   The Impact of Psychological Capital on Job Performance and Cynicism: The Moderator Effect of Cultural Tightness-Looseness, Social Sciences Studies Journal, 4(19), 2018