Yükleniyor
image

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Programı
okany[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 2111

 • Doktora, (2007), Başkent Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon

 • Yüksek Lisans, (2002), Başkent Üniversitesi, İşletme

 • Lisans, (2000), Anadolu Üniversitesi, İstatistik

 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
  1  How can prosocial silence be golden? The roles of commitment to learning and organizational support, Learning Organization, 0(0), 2023

  Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  2  Organisational characteristics of innovativeness revisited: an evaluation framework proposal with a comparative multiple case study on leading Turkish manufacturers, International Journal of Business Innovation and Research, 1(0), 2022

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Nihan Yıldırım
  3  YÖNETİCİ ADALETSİZLİĞİ VE ÇALIŞAN SESSİZLİĞİ İLİŞKİSİ NASIL ŞEKİLLENİR? BENLİK SAYGISI VE ÇATIŞMA ALGISININ ARACILIK, ADALETE KARŞI DUYARLILIĞIN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ, Journal of Research in Business, 8(1), 2022

  Senay Yürür, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  4  Peer relations linking overweight and obesity, and mediator factors among Turkish adolescents, Papers on Anthropology, 15(0), 2021

  Başak Koca Özer, Müdriye Yıldız Bıçakçı, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Neriman Aral, Ayşegül Özdemir Başaran, Cansev Meşe Yavuz, Sibel Önal, Ece Özdoğan Özbal, Sebahat Aydos
  5  İş Stresi, Algılanan Örgütsel Engel ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinde Cinsiyetin Merkezi Rolü: Modeller Üzerinden Tartışmalar, International Journal of Eurasia Social Sciences, 12(0), 2021

  Nazmiye Ülkü Pekkan, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  6  Öz-Yeterliliğin İş Stresine Olan Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolünün İncelenmesine Yönelik Model Önerileri, İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 13(0), 2021

  Dr. Öğr. Üyesi Aysun Doğan, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  7   Türkiye’de Havacılık Sektörü Çalışanlarında Örgütsel Adaletin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Kesitsel Bir Araştırma, Journal of Aviation Research, 2(1), 2020

  Ümit Doğan, Şafak Aktemur, Mustafa Uzgör, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  8   Algılanan Örgütsel Politikanın Ardılları Üzerine Ulusal Yazın Bağlamında Bir Meta-Analiz Çalışması, Eskisehir Osmangazi Universitesi IIBF Dergisi-Eskisehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences, 15(0), 2020

  Deniz Dirik, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  9  Investigating The Effect of Time Dependent Mediations In Organizational Behavior: Initial Results From An Experimental Design, Ekonomik Yaklaşım, 30(0), 2019

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Sema Polatcı
  10   Örgütsel Davranış İlişkilerinde Örüntü Tanıma (Pattern Recognition) Desenleri ve Öngörü Yaklaşımları: Bir Deney Tasarımı ve Sonuçları Üzerine Tartışma, Journal of Organizational Behavior Review, 1(1), 2019

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  11  Kişi-Örgüt Uyumunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde İş Tatmini Nasıl Bir Aracılık Rolü Üstlenir? Görgül Bir Çalışma, Business and Management Studies: An International Journal, 7(3), 2019

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Almula Umay Karamanlıoğlu, Gamze Güner, Burak Efe Bahadır
  12   Are Self-Efficacious Individuals more Sensitive to Organizational Justice Issues? The Influence of Self-Efficacy on the Relationship between Justice Perceptions and Turnover, European Management Review, 15(2), 2017

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Duysal Aşkun, Olcay Bıge Yıldırım
  13  The Need for Technology Management Education for Undergraduate Programs: A Conceptual Framework, Universal Journal of Educational Research, 6(0), 2017

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Murat Tas
  14   Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Sessizliğin Önlenmesindeki Rolü, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi , 2(3), 2016

  Şenay Yürür, Yücel Sayılar, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
  15   Mobbing Probleminin Akademik Çalışanlar ve Sosyal Hayatları Üzerindeki Etkileri: Sözleşme Sorunu, Savunma Bilimleri Dergisi, 15(2), 2016

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Gülşah Karahan
  16   ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ’NİN  UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU: GÖNÜLLÜLÜK MÜ? ZORUNLULUK MU?, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi , 2(1), 2016

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Cansu Yumak
  17   Why Do Employees Remain Silent? The Effects of Organizational Justice Perceptions, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(0), 2016

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Senay Yürür, Yücel Sayılar
  18   Markalaşma ve Yenilikçilik, İktisadi Yenilik Dergisi, 1(1), 2013

  Hale Alan, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  19   The Impact of Organizational Change on Formalization Perception: An Application of IT Sector, International Journal of Business and Management Studies, 5(1), 2013

  Cemalettin Öcal Fidanboy, Hale Alan, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  20   A Case Study on Instructors and Perceptions of Writing Exam Grading Criteria, Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, 28(1), 2013

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Yeşim Tarkan-Yeloğlu, Gölge Seferoğlu
  21   Performans Değerlendirmelerine Paradigmatik Bakış: Yönetici ve Çalışan İlişkileri Açısından Epistemolojik Bir Bakış, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 2012

  Cemalettin Öcal Fıdanboy, Hale Alan, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  22   Türk Toplumsal Kültürünün Örgüt Yapılarına Olan Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(4), 2011

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  23   KLOTHO Gene Polymorphism of G395A Is Associated with Kidney Stones, AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY, 33(4), 2011

  Prof. Dr. Dilek Telci, Prof. Dr. Ali Umman Doğan, Prof. Dr. Emin Özbek, Prof. Dr. Emre Can Polat, Prof. Dr. Abdulmuttalip Simsek, Doç. Dr. Suleyman Sami Cakir, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  24   Bilgi Ekonomisi Değişkenlerine Yönelik İlk İzlenimler: Türkiye-OECD Ülkeleri Karşılaştırmaları (1995-1999), Bilgi Dünyası, 10(2), 2009

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  25   Eşitsizliğe Karşı Sessiz Kalma: Mavi Yakalı Çalışanların Motivasyonu Üzerine Görgül Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 22(2), 2009

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  26   Total colonic polyp diameter: a marker for the risk of malignancy?, HEPATO-GASTROENTEROLOGY, 55(84), 2008

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  27   Bir Örgüt Kimliği Olarak "Holding" adının İnşası ve Aşınması: Eşanlı Kurumsallaşma ve Çözülme Üzerine Bir Model Önerisi, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6(0), 2007

  Şükrü Özen, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  28   ÖRGÜT, BİREY, GRUP BAĞLAMINDA YENİLİK ve YARATICILIK TARTIŞMALARI, Ege Akademik Bakış Dergisi, 7(1), 2007

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  29   İŞE ELEMAN SEÇME YÖNTEMLERİNDE ÖRGÜTSEL FARKLILIKLAR ve ÖZGÜNLÜK TARTIŞMALARI , Ege Akademik Bakış Dergisi, 4(0), 2004

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  1  Örgütsel Davranış Çalışmalarında Doğrusallık Sorunu: Etkileşim Adaletinin Bireyler Arası Çatışma Üzerindeki "Doğrusal Olmayan" Etkisinde Adalete Karşı Duyarlılığın Düzenleyici Rolü Örneği, 9. Örgütsel Davranış Kongresi, 03.11.2022

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  2  THE FACTORS AFFECTING THE TECHNOLOGY ACQUISITION OF ORGANIZATIONS IN ENERGY SECTOR: A RESEARCH IN CONTEXT OF THE RESOURCE DEPENDENCE THEORY, INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT SUMMIT 2021, 16.10.2021

  Burak Ali İmançer, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  3  İş stresi, kamu ve özel sektör çalışanlarının performansı için kritik faktör müdür? Modeller üzerine tartışmalar, 29. Ulusal Yönetim ve organizasyon Kongresi, 02.09.2021

  Sinan Güven, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  4  ÖRGÜTSEL YAŞAMDA CİNSİYETİN MERKEZİ ROLÜ: İŞ STRESİ, ALGILANAN ÖRGÜTSEL ENGEL VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE MODEL ÖNERMELERİ, 29. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 02.09.2021

  Nazmiye Ülkü Pekkan, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  5  Öz-Yeterliliğin İş Stresine Olan Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolünün İncelenmesine Yönelik Model Önerileri, 20. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 10.06.2021

  Dr. Öğr. Üyesi Aysun Doğan, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  6  Karanlık ve Aydınlık Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi, 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 20.09.2020

  Sema Polatcı, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  7  Klan ve Piyasa Türü Örgütlerde Bilgi Saklama Davranışı: Kuramsal Çerçeve Bağlamında Önermeler, 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 03.09.2020

  Didem Ergin, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  8  AN EVALUATION FRAMEWORK FOR ORGANISATIONAL CHARACTERISTICS OF INNOVATIVENESS: COMPARATIVE MULTIPLE CASE STUDY FROM MANUFACTURERS IN TURKEY, INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT SUMMIT 2021, 10.11.2019

  Nihan Yıldırım, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  9  Örgütsel Adaletin İşten Ayrılmaya Etkisinde İş Tatmini Aracılık Rolü Üstlenebilir mi? Türk Havacılık Sektöründe Kesitsel Bir Alan Araştırması, 7. Örgütsel Davranış Kongresi, 01.11.2019

  Ümit Doğan, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  10  Kişi-Örgüt Uyumunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Ampirik Bir Araştırma, 8. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 02.05.2019

  Almula Umay Karamanlıoğlu, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  11  ÖRGÜTSEL EKOLOJİ KURAMI BAĞLAMINDA DIŞ SİSTEM MÜDAHALELERİNİN KURULMA VE KAPANMA ORANLARINA ETKİSİ ?KÖY MUALLİM MEKTEPLERİ? ÖRNEĞİ, 27. Ulusal Yönetim ve organizasyon Kongresi, 18.04.2019

  Çiğdem Kaya, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  12  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÇALIŞMALARINDA ARACILIK ETKİSİNİN ZAMANA GÖRE DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ: DENEYSEL BİR MODELE YÖNELİK İLK BULGULAR, 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 18.04.2019

  Sema Polatcı, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  13  Örgütsel Davranış İlişkilerinde Örüntü Tanıma (Pattern Recognition) ve Tahmin Modelleri İle Öngörü: Bir Deney Tasarımı ve Sonuçları, 6. Örgütsel Davranış Kongresi, 02.10.2018

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  14  Algılanan Örgütsel Politikanın Ardılları Üzerine Ulusal Yazında Bir Meta-Analiz Çalışması, 6. Örgütsel Davranış Kongresi, 02.10.2018

  Deniz Dirik, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  15  BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE TEMEL YETENEK TABANLI STRATEJİLER: CMMI MODELİ ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME , 34. Ulusal Bilişim Kurultayı, 20.12.2017

  Cemalettin Öcal Fidanboy, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  16  Kalite Güvence Sistemlerinin Türkiye'deki Yayılımının Matematiksel Yöntemlerle İncelenmesi, 34. Ulusal Bilişim Kurultayı, 20.12.2017

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  17  Yaratıcı Endüstriler İçin Yükseköğretim Sektör Etkileşimi: Ne Yapıldı, Ne Yapılıyor ve Ne yapılmalı, Seminar on Creative Cultural Industries and Higher Education, 05.10.2017

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  18  Does Gender Matter? The Inconsistent Mediating Effects of Organizational Commitment and Job Satisfaction, Annual Tokyo Business Research Conference, 03.04.2017

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  19  The Need for Technology Management Education for Undergraduate Programs: A Conceptual Framework, International Conference on Humanities and Educational Research, 23.03.2017

  Murat Tas, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  20  The Moderating Role of Self Efficacy on the Perceptions of Justice and Turnover Intentions, 12th International Strategic Management Conference, 28.10.2016

  Duysal Aşkun Çelik, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  21  Çalışanlar Neden Sessiz Kalır?: Örgütsel Adalet Algısının Etkileri, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 01.09.2016

  Senay Yürür, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
  22  The effects of organizational silence on organizatıonal learnıng: The mediating effect of organizational support, EURAM 2016, 01.06.2016

  Cemalettin Öcal Fidanboy, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  23  Örgütsel Sessizlik Ve Örgütsel Ses: Çalışanların Örgütsel Destek Algısı Açısından Bir İnceleme, 3. Örgütsel Davranış Kongresi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 11.11.2015

  Masha Serpoush, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  24  Örgütsel Sessizlik Davranışının Örgütsel Öğrenmeye Etkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü, 2. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ, 07.11.2014

  Cemalettin Öcal Fidanboy, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  25  Örgütsel Değişimin Koşul Bağımlılık Faktörleri Algısına Etkisi: Bilişim Sektörü Örneği, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 01.06.2013

  Cemalettin Öcal Fidanboy, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  26  The Impact of Organizational Change on Formalization Perception: An Application of IT Sector, International Conference on Business and Management, 15.05.2013

  Cemalettin Öcal Fidanboy, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  27  Yazılım Geliştirme Sektöründe Takım Güçlendirmenin Takım Bağlılığıyla İlişkisi, 5. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, 26.04.2012

  Cemalettin Özal Fidanboy, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  28  Toplumsal Bağlam ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Eşbiçimliliği: Türkiye Üzerine Genel Bir Değerlendirme, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 26.05.2011

  Burcu Darende, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  29  İşletme Gruplarının Yönetim Uygulamalarını Kullanma Öncülüğü: 1991-1999 Yılları Arası Kesitsel Bir Çalışma, 1. Örgüt Kuramı Çalıştayı, 01.10.2010

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  30  The Diffusion of E-government Applications in Turkey: Resistance or Rapid Adoption, 2nd International Conference on E-government & E-governance, 10.03.2010

  Mustafa Sağsan, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  31  Interorganizational and interdepartmental resource dependency of e-government applications, 2nd International Conference on E-government and E-governence , 03.03.2010

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
  32  Örgütsel Ekoloji Kuramı, Yerleşiklik Kavramı, ve Kapanma Oranlarına Yönelik Önermeler, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 16.05.2008

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
  33  Örgütsel Ekolojide Model Birleştirme Yaklaşımları; Türkiye'deki Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Uygulama, 14. Ulusal Yönetim ve organizasyon Kongresi, 25.05.2006

  G. Arslan, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  34  Nutrisyon Desteği Verilen Hastalarda Enfeksiyon Gelişimine Katkıda Bulunan İkincil Hastalıklar, 22. Ulusal Gastroentoloji Haftası, 04.09.2005

  H. Selçuk, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  35  Multipl Poliplerin Total Büyüklüğünün Yüksek Riskli Histolojiye Etkisi, 22. Ulusal Gastroentoloji Haftası, 30.08.2005

  H.Selçuk, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  36  ULUSAL İŞ SİSTEMLERİNDE "DEVLETE BAĞIMLILIK" KAVRAMI: TÜRK ULUSAL İŞ SİSTEMİ ÜZERİNE MAKROKURUMSAL BİR DEĞERLENDİRME, 13.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 12.05.2005

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  37  Avrupa Birliği ve Resmi İstatistikler: Ülkelerin Karşılaştırılmalarına Yönelik Bir Çalışma, 14. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 06.05.2005

  Süheyla Keskinkaya, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  38  Bilgi Ekonomisi ve Değişkenleri: Türkiye ve OECD Karşılaştırmaları, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25.11.2004

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  39  Riske Maruz Değer Kavramı: Portföy Getirileri ve Varsayımları Üzerine Farklı Yaklaşımlar, 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, 21.05.2004

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu

  Yazarlık Bilgileri

  1  SPSS, AMOS ve PROCESS Macro ile İlişkisel, Aracı/Düzenleyici ve Yapısal Eşitlik Modellemesi, Güncellenmiş Yeni Baskı, Detay Yayıncılık, 2023

  Lütfi Sürücü, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Harun Şeşen, Ahmet Maslakçı

  Editör Bilgileri

  2  Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 2, İlk Baskı, Beta, 2023

  Harun Şeşen, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  3  Teknoloji Yönetimi, İlk Baskı, Arkadaş Yayınevi, 2022

  Prof. Dr. Serhat Çakır, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  4  Yeniliklerin Yayılımı: Kuramsal ve Uygulamalı Tartışmalar, İlk Baskı, Siyasal Kitabevi, 2011

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu

  Kitap Bölümü Bilgileri

  5  Örgütsel Ekoloji - İşletmemi Nereye Açsam, In:Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar-1, 153-154, 2022

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  6  İş Ekosistemi - Paydaşlarım Nerede, In:Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 1, 151-152, 2022

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  7  Teknoloji Edinimi, In:Teknoloji Yönetimi-Geleceği Yönetmede Teknolojinin Rolü, 207-223, 2022

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Araş.Gör. Altay Oğulcan Dalkılıç
  8  Teknofobi, In:Kuramsal Temelleriyle ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÖLÇEKLERİ REHBERİ, 791-796, 2020

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  9  Technology Management, In:Organizational Theory and Design, 50-65, 2018

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  10  Motivasyon, In:Örgütsel Davranış, 140-164, 2017

  Ayşin Paşamehmetoğlu, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  11  Yenilik Yönetimi, In:Yönetimde Güncel Yaklaşımlar, 47-61, 2017

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  12  Teknoloji Yönetimi, In:Yönetimde Güncel Konular, 291-318, 2016

  Doç. Dr. Nurcan Alkış Bayhan, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  13  Bilgi ve Kontrol Süreçleri, In:Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak, 416-449, 2015

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  14  Örgütsel Ekoloji, In:Örgüt Kuramları, 205-236, 2015

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  15  Motivasyon, In:Örgütsel Davranış, 137-175, 2014

  Ayşın Paşamehmetoğlu, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  16  Yenilik Yönetimi, In:Yönetimde Güncel Yaklaşımlar, 46-68, 2012

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  17  Bilgi Toplumu ve Teknoloji Kullanımı, In:Yönetim Bilişim Sistemleri, 21-41, 2010

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
  18  Kamu Kurumlarında Yeniliğin Yayılımı Uygulamaları, In:Örgütlerde Değişim ve Öğrenme, 95-112, 2010

  Mustafa Sağsan, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  19  Örgütlerde yeniliklerin yayılımı ve öğrenme süreçleri, In:Örgütlerde Değişim ve Öğrenme, 77-92, 2009

  Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu
  aaa
  1 Örgütlerin Sosyal Sermaye Oluşturma Eğilimlerinin İstihdam Kararları ve Stratejileri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Ar-Ge, Araştırmacı, 10.05.2012

  Demet Varoğlu, Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım
  1 Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülleri, 18.04.2019
  27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
  1 Learning Organization, Editör, 2023
  2017-2021 Yılları Arasında Türkiye'de Patent ve Faydalı Model Başvurularının Mevcut Durum Analizleri
  Yüksek Lisans
  2022
  Teknoloji Ediniminde Kullanılan Yöntemler: Türkiye, ABD, Almanya ve Çin Karşılaştırması
  Yüksek Lisans
  2021
  Örgütlerde Bilgi Koruma Davranışının Bilgi Alanı Modeli Bağlamında Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
  Doktora
  2021
  Kişi-Örgüt Uyumu, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Kişiler Arası Çatışmanın Düzenleyici Etkisi
  Yüksek Lisans
  2020
  Enerji Sektöründe Bulunan Örgütlerin Teknoloji Edinimine Etki Eden Etkenler: Kaynak Bağımlılığı Kuramı Bağlamında Bir Araştırma
  Doktora
  2020
  An Impact Assessment Model For Technology Development Programs
  Doktora
  2020
  Teknoloji Yöneticilerinin Sosyal Sermayelerinin Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Üzerindeki Etkisi
  Doktora
  2020
  Tarım Sektöründe Tüketici Yenilikçiliğinin, Marka Sadakati Üzerine Etkisi: Özel Bir Sektörde Araştırma
  Yüksek Lisans
  2019
  An Extended Technology Acceptance Model for Evaluating Facctors Affecting Industry SME Decision Makers Adoption of ERP Systems
  Doktora
  2019
  Effect of Employees? Intrapreneural Attitudes to the Resistance to Organizaitional Change
  Yüksek Lisans
  2018
  Tüketici Yenilikçiliğinin Tüketicilerin İnternet Alışverişine Karşı Tutumlarına Etkisi
  Yüksek Lisans
  2018
  Mobbing Problemi'nin Akademik Çalışanlar ve Sosyal Hayatları Üzerindeki Etkileri: Sözleşme Sorunu
  Yüksek Lisans
  2016
  Profesyonelleşmenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi: Bir Vakıf Üniversitesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Yüksek Lisans
  2016
  ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemlerinin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi: Gönüllülük mü? Zorunluluk mu?
  Yüksek Lisans
  2014
  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ
  İLERİ SEVİYE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI
  İSTATİSTİK
  İSTATİSTİK I
  İSTATİSTİK II
  İŞLETME YÖNETİMİNDE TEMEL PROGRAMLAMA
  KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI
  NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  NİCELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  ÖNGÖRÜ YÖNTEMLERİ
  SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA TASARIMI VE YÖNTEMLERİ
  TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
  TEKNOLOJİ YÖNETİMİNE GİRİŞ
  VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ