Yükleniyor
image

İşletme Programı
mcakar[at]baskent.edu.tr
0312 246 66 66 6649

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1  Understanding women's provider choice for induced abortion in Turkey., HEALTH POLICY, 125(10), 2021

Zeynep Güldem Ökem, Prof. Dr. Mehmet Çakar
2   Marshall plan or a mediator: the intellectual structure of management studies in Europe, European Journal of International Management, 0(0), 2020

Prof. Dr. Mehmet Çakar
3  Budget Impact of Incorparating Non-Invasive Prenatal Testing in Prenatal Screening for Down Syndrome in Turkey, Health Policy and Technology, 0(0), 2019

Prof. Dr. Mehmet Çakar
4   Economic Analysis of Prenatal Screening Strategies for Down Syndrome in Singleton Pregnancies in Turkey, European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 0(0), 2017

Prof. Dr. Mehmet Çakar
5  Seemingly embedded but obviously exploitative relations: Organizational contingencies of mutual dependence, power imbalance and embedded relations, European Management Review, 0(0), 2016

Prof. Dr. Mehmet Çakar, Şükrü Özen, Özgür Özmen Uysal
6  The Effect of Different Information Sources on the Anxiety Level of Pregnant Women who Underwent Invasive Prenatal Testing, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal, 1(0), 2016

Prof. Dr. Mehmet Çakar
7  The effect of cultural distance on medical tourism, Journal of Destination Marketing & Management, 0(0), 2016

Prof. Dr. Mehmet Çakar
8   What have health care reforms achieved in Turkey? An appraisal of the ?Health Transformation Programme, HEALTH POLICY, 119(0), 2015

Prof. Dr. Mehmet Çakar
9   Changing Environment and Consumer in Turkey, The journal of euromarketing, 0(0), 2007

Prof. Dr. Mehmet Çakar
10   Modernden Postmoderne: Turizm Pazarlamasında Yeni Anlayışlar ve Yeni Yaklaşımlar, Seyahat ve Otel İşletmeciliğ Dergisi, 2(3), 2005

Prof. Dr. Zeliha Eser, Prof. Dr. Mehmet Çakar
11   Türkiye’de Stratejik Yönetim Alanının Kapsamını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 2005

Prof. Dr. Mehmet Çakar, Şirin Atakan Duman, Arzu Kalemci
1  Algılanan Yüksek Performanslı İnsan Kaynakları Uygulamalarının Çalışanların Öznel Kariyer Başarısı Üzerindeki Etkisi, 9. Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi,, 05.11.2022

Berk Toyata, Prof. Dr. Mehmet Çakar, Dr. Öğr. Üyesi Meral Kızrak
2  Kariyer Başarısına Öznel Bakış: Pozitif Psikolojik Sermayenin Etkisi, International Conference on Applied Economics and Finance ans Extended with Social Sciences, 16.11.2019

Prof. Dr. Mehmet Çakar, Berk Toyata
3  Induced Abortion in Turkey, EconTR2019@Ankara International Conference on Economics, 05.09.2019

Doç. Dr. Didem Pekkurnaz, Prof. Dr. Mehmet Çakar, Zeynep Güldem Ökem
4  MARSHALL PLAN OR A MEDIATOR: THE TEN YEARS LONG JOURNEY OF EUROPEAN MANAGEMENT REVIEW, Euram 2019, 26.06.2019

Prof. Dr. Mehmet Çakar
5  Türkiye'de İsteyerek Gebeliği Sonlandırmada Kamu ve Özel Sektör Hizmet Sunucusuna Erişim Tercihini Etkileyen Faktörler, II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, 21.06.2019

Doç. Dr. Didem Pekkurnaz, Prof. Dr. Mehmet Çakar, Zeynep Güldem Ökem
6  Türkiye'de 2008-2018 Yılları Arasında Yapılan Mobbing Çalışmaları Üzerine Bir Literatür İncelemesi: Mevcut Durumun Tespiti ve Gelecekteki Çalışmalar İçin Öneriler, International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences ICOAEF'18: Kuşadası, 28.11.2018

Prof. Dr. Mehmet Çakar, Cansu Tanyolaç
7  Algılanan Stratejik Liderlik Davranışı ve İş Tatmini İlişkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü, International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences, 27.06.2018

Prof. Dr. Mehmet Çakar, Burak Taşdemir
8  İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK YILDIRMAYI (MOBBİNG) YORDAYICI DEĞİŞKENLER: PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN ETKİSİ, 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 10.05.2018

Prof. Dr. Mehmet Çakar
9  ;Örgütlerde Sosyal Zaman Algısı: Statüye Göre Zamana Yüklenen Değer Nasıl Farklılaşır?, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon KOngresi, 25.05.2017

Prof. Dr. Mehmet Çakar
10  Türk Savunma Sanayiinde Firmalar Arası İlişkiler, 7. Savunma Teknolojileri Kongresi, 25.06.2014

Prof. Dr. Mehmet Çakar, Prof. Dr. Hulusi Cenk Sözen
11  Kurumsal Etkiler Mi Yoksa Popülasyon Dinamikleri Mi?:Türkiye'de Bir Örgütsel Form Olan Özel Ortaöğretim Okullarının Kurumsallaşması, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22.05.2010

Prof. Dr. Mehmet Çakar
12  Firmalararası Bağımlılığın ve Güç Eşitsizliğinin Yerleşik İlişkilere Etkisi: Ankara Mobilyacılar Sitesi Üzerine Bir Araştırma., 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 09.12.2009

Öö Uysal, Prof. Dr. Mehmet Çakar
13  Trust, Knowledge Sharing,and Innovationin Horizontal Inter-firm Exchanges: Evidence from an Indsutrial District Context, 25th EGOS Colloqium, 02.07.2009

Ae Şengün, Prof. Dr. Mehmet Çakar
14  Türkiye'de Bir Örgütsel Form Olan Özel Ortaöğretim Okullarının Kurumsallaşmasıv, 17. Ulusal Yönetim ve Organizayon Kongresi, 21.05.2009

Prof. Dr. Mehmet Çakar
15  Developing and Testing a Work Ethics Typology for Turkish Context, 21st European Business Ethics Annual Conference, 17.10.2008

Prof. Dr. Mehmet Çakar
16  The Symbolic Expression of Consumption with Pride: The Car in the Turkish Popular Media, 21st European Business Ethics Annual Conference, 17.10.2008

Prof. Dr. Mehmet Çakar
17  Endüstriyel Bölgelerde Güven, Bilgi Paylaşımı ve Yenilikçilik İlişkisi: Ankara Mobilyacılar Sitesinde Karşılaştırmalı Nicel Bir Çalışma, 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 16.05.2008

Prof. Dr. Mehmet Çakar
18  Ankara Mobilyacılar Sitesindeki Örgüt Topluluğunda ilişki Ağları ve Yerleşiklik Olgusu, 15. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25.05.2007

Prof. Dr. Mehmet Çakar
19  Yapısal Nedenlerden Bireysel Farklılılara Anomi Kavramsallaştırmaları: Sosyal Sapma Davranışının Nedenleri Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme, 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, 06.09.2006

Prof. Dr. Mehmet Çakar
20  An Unusual International Military Education Cooperation: The Case of Gambia and Turkey Interaction, XVI ISA World Congress of Sociology, 23.07.2006

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Mehmet Çakar
21  Definition Construction For Strategic Management: Text Analysis Conducted on Turkish Literature, 2nd International Strategic Conference, 08.06.2006

Prof. Dr. Mehmet Çakar
22  Türkiye'de Çalışma Ahlakı: Bir Tipoloji Önerisi, 14. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25.05.2006

Prof. Dr. Mehmet Çakar
23  The Sources and Outcomes of Trust: The Case of Turkish Armed Forces, Biennial International 45th Anniversary Conference on Armed Forces and Society, 21.10.2005

Prof. Dr. Mehmet Çakar
24  Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Problemleri: Başkent Üniversitesi İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, Turizm Eğitimi Konferans - Workshop, 13.12.2002

Prof. Dr. Mehmet Çakar, Doç. Dr. Selay Ilgaz Sümer
25  Kurumsal Etkiler Mi Yoksa Popülasyon Dinamikleri Mi?:Türkiye'de Bir Örgütsel Form Olan Özel Ortaöğretim Okullarının Kurumsallaşması, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 20.05.1010

Prof. Dr. Mehmet Çakar

Kitap Bölümü Bilgileri

1  Stratejik İnsan Kaynakları Sistemi Nasıl Kurulur?, In:Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 1, 63-64, 2022

Prof. Dr. Mehmet Çakar
2  Yönetim ve Yönetimin İşlevleri, In:Teknoloji Yönetimi: Geleceği Yönetmede Teknolojinin Rolü, 45-84, 2022

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Çakar
3  Kurumsal Girişimcilik, In:Yeni Kurumsal Kuram: Sosyal Bilimlerin Yeni Evrensel Dili, 187-204, 2022

Dr. Öğr. Üyesi Zühal Şenyuva, Prof. Dr. Mehmet Çakar
4  Kurumsal Kuram, In:Örgüt Kuramları, 257-287, 2017

Ali Danışman, Prof. Dr. Mehmet Çakar
5  Unusual Bi-National Military Cooperation: The Case of Turkish-Gambian Relations, In:Military Cooperation in Multinational Peace Operations: Managing Cultural Diversity and Crisis Response, 117-128, 2008

Prof. Dr. Hamdullah Nejat Basım, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Prof. Dr. Mehmet Çakar
6  A Comparison of Civil?Military Attitudes: The Case of Turkey, In:Cultural Differences Between the Military and Parent Society in Democratic Countries, 319-325, 2007

Bahattin Akşit, Prof. Dr. Mehmet Çakar, Prof. Dr. Mehmet Abdülkadir Varoğlu, Sibel Kalaycıoğlu
1 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülü , 18.03.2008
16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi danışma Kurulu
GÜNCEL YÖNETİM UYGULAMALARI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
KARİYER PLANLAMA
ÖRGÜT KURAMI
ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞ
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ÖRGÜTSEL TASARIM
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR